Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji programu "Aktywna Tablica" za rok 2021 - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji programu "Aktywna Tablica" za rok 2021

Warszawa,  dn. 13 lipca 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.352.2022.JW

 

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły
podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
którzy otrzymali wsparcie finansowe
w ramach Rządowego programu
„Aktywna tablica” w 2021 roku

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1883 ze zm.), organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Terminy składania sprawozdań z realizacji programu:

  • do dnia 31 sierpnia 2022 r. - szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania - zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  • do dnia 15 września 2022 r. - organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania - zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia.

Zwracam się z prośbą o przesłanie sprawozdań organu prowadzącego wraz z załącznikami:

  • w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz
  • w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl.

Sprawozdania należy wypełnić zgodnie z rozliczeniem finansowym przedłożonym do 15 stycznia 2022 r. i zaakceptowanym przez Kuratorium Oświaty.

Ze względu na bardzo krótkie terminy na podsumowanie programu w skali województwa, uprzejmie proszę, aby wszystkie sprawozdania wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie do dnia 15 września 2022 r. (liczy się data wpływu).

 

W załączeniu wzory sprawozdań, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
1. Wzór sprawozdania z realizacji programu – DYREKTOR SZKOŁY.
2. Wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego – ORGAN PROWADZĄCY (uwaga: plik zawiera 6 załączników – w poszczególnych zakładkach).
3. Wzór sprawozdania z realizacji programu - ORGAN PROWADZĄCY.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.07.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry