Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gry komputerowe i wideo w szkołach – rusza pilotaż programu MEN - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gry komputerowe i wideo w szkołach – rusza pilotaż programu MEN

09.09.2020

Od 8 września szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mogą zgłaszać się do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji. Do 30 września zainteresowane placówki mogą przesłać formularze zgłoszeniowe do wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w kuratoriach oświaty. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego

Działania w ramach pilotażu

W pierwszej kolejności szkoły przeprowadzą innowacje pedagogiczne. Następnie zostaną przeprowadzone badania na temat skuteczności i efektywności przeprowadzonych rozwiązań. W końcowym etapie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl, zostaną zamieszczone e-materiały w postaci gier komputerowych i wideo.

Działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej gry komputerowe i wideo:

 •     opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania;
 •     ustanowienie lidera/koordynatora projektu w szkole;
 •     wybór oraz wdrożenie gier komputerowych i wideo;
 •     udział nauczycieli szkół w różnych formach doskonalenia;
 •     zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę;
 •     udostępnienie przykładów dobrych praktyk;
 •     wzięcie udziału w badaniach.

Zgłoszenia do pilotażu

Szkoły podstawowe oraz ponadpostawowe zainteresowane udziałem w pilotażu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do wojewódzkich koordynatorów.

Aby zgłosić się do programu należy:

 •     wypełnić formularz,
 •     wybrać koordynatora z województwa, w którym znajduje się dana szkoła,
 •     przesłać formularz mailem,
 •     czekać na kontakt od wojewódzkiego koordynatora.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września br.

Zadania wojewódzkich koordynatorów w pilotażu:

 •     ustalenie listy szkół, w których realizuje się nauczanie z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo;
 •     pozyskanie danych dotyczących nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo na podstawie autorskich programów nauczania oraz nauczycieli chętnych do prowadzenia takich zajęć;
 •     nawiązanie współpracy z organami prowadzącymi szkoły, z uczelniami w zakresie metodyki wdrożenia gier komputerowych i wideo do szkół;
 •     nawiązanie współpracy z wiodącymi w województwie ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie upowszechnienia metod pracy w oparciu o gry komputerowe i wideo;
 •     wsparcie szkół w opracowaniu innowacji pedagogicznych z zakresu nauczania z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo;
 •     nawiązanie współpracy z działającymi na terenie województwa środowiskami informatycznymi, przedsiębiorstwami w celu wsparcia wdrożenia nauki z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo w szkołach;
 •     wspieranie organizacji konkursu na najlepsze praktyki wykorzystania nauczania z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo.

Podstawa programowa

Wykorzystywanie gier komputerowych i wideo w szkołach wynika m.in. z podstawy programowej, która obliguje nauczycieli do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym korzystania z różnego rodzaju narzędzi informatycznych.

Zadania MEN w pilotażu:

 •     opracowanie rekomendacji oraz przykładów dobrych praktyk, w zakresie metodyki nauczania oraz bezpieczeństwa dotyczących wykorzystania gier komputerowych i wideo w procesie kształcenia;
 •     koordynacja działań wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w zakresie pilotażu;
 •     współpraca z innymi instytucjami publicznymi w tym m.in.: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Cyfryzacji Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 •     współpraca z Radą ds. Informatyzacji Edukacji Ministra Edukacji Narodowej,
 •     współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami wspierającymi naukę z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo (m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Interaktywnego, Fundacja edTech Poland, Interactive Software Federation of Europe, European Schoolnet);
 •     współpraca z FRSE, IBE, NASK w celu zapewnienia ewaluacji zewnętrznej,
 •     zapewnienie szkołom z pilotażu dostępu do zintegrowanej platformy edukacyjnej z e-materiałami w postaci edukacyjnych gier komputerowych;
 •     współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia informacji o pilotażu.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Metryczka

Data publikacji 09.09.2020
Data modyfikacji 26.01.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry