Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na drodze do doskonałości - program wsparcia dla początkujących nauczycieli - informacja o projekcie - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na drodze do doskonałości - program wsparcia dla początkujących nauczycieli - informacja o projekcie

 

Logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

KA220-SCH - Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej

Tytuł projektu: Na drodze do doskonałości - program wsparcia dla początkujących nauczycieli

Nr projektu 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049662

Łączny czas trwania projektu: 31.05.2022 - 30.04.2024

Lider Projektu - Sysco Polska Sp. z o.o. (Polska)

Partnerzy Projektu:

 • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (Włochy)
 • KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Grecja)
 • KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE (Polska)

Główne cele

Partnerzy założyli osiągnięcie poprzez realizację projektu następujących celów:

 1. Wypracowanie innowacyjnego programu szkolenia „Na drodze do doskonałości” dla początkujących nauczycieli.
 2. Wypracowanie materiałów edukacyjnych wspierających nauczycieli w trudnościach związanych z pracą w sytuacjach kryzysowych, zmiennych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pandemicznej i post-pandemicznej).
 3. Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole poprzez udział w szkoleniach dot. rozwoju umiejętności społecznych, niezbędnych w pracy z uczniem, z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej i post-pandemicznej.

W ramach realizacji projektu wypracowany zostanie innowacyjny program szkolenia „Na drodze do doskonałości”. Udział w szkoleniach wyposaży nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w kompetencje i narzędzia niezbędne do radzenia sobie w codziennych, ale przede wszystkim w trudnych sytuacjach zawodowych jak: budowanie autorytetu, budowanie relacji z uczniami, w tym w sytuacji zagrożenia pandemią, praca z uczniem w warunkach zdalnych, praca z uczniem w sytuacji kryzysowej, w niepewnych i zmiennych warunkach, radzenie sobie z agresją rówieśniczą, praca z uczniem słabo kontrolującym swoje zachowania pod wpływem emocji, dyscyplinowanie klasy (w tym w warunkach pracy zdalnej), budowanie relacji partnerskich z rodzicami ucznia oraz rozwiązywanie problemów zw. z trudnymi zachowaniami uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społ. oraz ESL – agresja, depresja, myśli samobójcze. Dodatkowo przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w pracy nauczyciela.

Poprzez realizację projektu Partnerzy chcą zwrócić uwagę na istotny problem konieczności doskonalenia zawodowego młodych nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych w ich pracy, tj. kompetencji społecznych oraz równocześnie odpowiadając na ww. problem - zapewnić poprzez wypracowany program szkoleń skuteczną pomoc dla początkujących nauczycieli.

Ważnym aspektem działań projektowych będzie zwrócenie uwagi na ww. problem samej kadry szkół - dyrektorów i nauczycieli, w tym także nauczycieli doświadczonych, którzy mogą wspierać swoich młodszych kolegów, zachęcając ich m.in. do podnoszenia swoich kompetencji, czy dzieląc się z nimi własnymi doświadczeniami.

Wdrożenie/Główne działania Projektu:

 1. Prace Partnerów nad opracowaniem programu szkoleń "Na drodze do doskonałości" dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.
 2. Przygotowanie przez Partnerów kompleksowego programu szkoleń wraz z materiałami edukacyjnymi.
 3. Przetestowanie opracowanego programu szkoleń poprzez organizację szkoleń pilotażowych z wykorzystaniem ww. programu dla min. 45 nauczycieli z trzech różnych krajów (Polska, Grecja, Włochy - z każdego kraju po min. 15 os.).
 4. Ewaluacja opracowanego programu szkoleń z udziałem osób testujących (w tym uczestnicy szkoleń i osoby je prowadzące).
 5. Opracowanie finalnej wersji programu szkoleń "Na drodze do doskonałości" wraz z materiałami edukacyjnymi.
 6. Udostępnienie opracowanego programu szkoleń - publikacja w wersji elektronicznej na stronie www projektu i stronach www Partnerów.
 7. Prowadzenie działań upowszechniających rezultaty projektu, tj. program szkoleń "Na drodze do doskonałości" wraz z materiałami edukacyjnymi w placówkach wspierających edukację kadr oświaty, w szkołach wyższych kształcących nauczycieli, w tym zwłaszcza wśród uczelni pedagogicznych, w tym m.in. organizacja spotkań informacyjnych (6), konferencji międzynarodowej (1), mailing zawierający publikację z gotowym programem szkoleniowym i materiałami edukacyjnymi (ok. 3000 placówek w krajach Partnerów).

Rezultaty Projektu

Opracowanie innowacyjnego programu szkoleń „Na drodze do doskonałości” wraz z metodologią i narzędziami dla początkujących nauczycieli oraz materiałami edukacyjnymi w formie publikacji on-line - przewodnika dla trenerów i nauczycieli, który wyposaży nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w umiejętności zawodowe niezbędne do pracy z uczniem, w tym uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspierania uczniów w sytuacji kryzysowej.

Ponadto przygotowane materiały edukacyjne wspierające program szkoleń pozwolą samym młodym nauczycielom przygotować się do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, w tym sytuacjach kryzysowych. Zakładane efekty realizacji projektu:

 • zwiększenie jakości przygotowania kadry oświaty do pracy w szkole;
 • zwiększenie jakości pracy pedagogicznej w szkołach;
 • zmniejszenie odpływu kadry nauczycielskiej ze szkół (wypalenie zawodowe, stres);
 • podniesienie kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej;
 • wzrost jakości kształcenia nauczycieli poprzez wyposażenie młodej kadry nauczycielskiej w niezbędne do pracy z uczniami umiejętności społeczne, w tym kompetencje interpersonalne;
 • wzrost dostępu, uczestnictwa i poziomu wykształcenia kadry nauczycieli poprzez poszerzenie oferty szkoleń i przygotowania do pracy w zawodzie;
 • poprawa jakości oferty szkoleniowej dostępnej na rynku, uwzględniającej realne potrzeby początkujących nauczycieli

Oczekiwanym pośrednim rezultatem jest zbudowanie przez Partnerów koalicji na rzecz wspierania nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole poprzez skupienie wokół siebie organizacji/instytucji, które już dziś działają na rzecz podnoszenia kompetencji tej grupy zawodowej (m.in. ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe, w tym uczelnie pedagogiczne) i dostarczenie im gotowego produktu, który z powodzeniem będą mogły wykorzystywać w swoich działaniach szkoleniowych.

 

KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education

Project title: On the way to excellence – beginner teacher support program

Project No 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049662

Project duration: 31.05.2022 - 30.04.2024

Project Leader - Sysco Polska Sp. z o.o. (Poland)

Project Partners:

 • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (Italy)
 • KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Greece)
 • THE EDUCATION OFFICE IN WARSAW (Kuratorium Oświaty w Warszawie) (Poland)

Main objectives

The partners assumed the achievement of the following goals through the implementation of the project:

 1. Development of an innovative training program "On the way to excellence" for beginning teachers.
 2. Developing educational materials to support teachers in difficulties related to work in crisis situations, changeable environment (with particular emphasis on pandemic and post-pandemic situations).
 3. Increasing the professional competences of teachers who start work at school by participating in training courses on development of social skills necessary in working with the student, taking into account the pandemic and post-pandemic situation.

As part of the project implementation, an innovative training program "On the way to excellence" will be developed. Participation in training will equip teachers starting work at school with the competences and tools necessary to cope with everyday, but above all difficult professional situations, such as: building authority, building relationships with students, including in an emergency pandemic, work with a student in remote conditions, work with a student in a crisis situation, in uncertain and changeable conditions, coping with peer aggression, working with a student who has poor control of their behavior under influence, emotions, disciplining the class (including working remotely), building partnerships with the student's parents and solving problems related to with difficult behavior of students, especially those at risk of social exclusion and ESL - aggression, depression, suicidal thoughts. Additionally, counteracting the negative effects of a pandemic at teacher's work.

Through the implementation of the project, the Partners want to draw attention to the important problem of the need for professional development of young teachers in the field of key competences in their work, i.e. social competences, and at the same time responding to the above-mentioned problem - provide effective help for beginner teachers through the developed training program.

An important aspect of the project activities will be to pay attention to the above-mentioned the problem of the school staff itself - principals and teachers, including experienced teachers, who can support their younger colleagues, encouraging them, inter alia, to improve their competences or by sharing their own experiences with them.

Implementation/Main Project activities:

 1. Partners' work on developing a training program "On the way to excellence" for teachers beginning work at school.
 2. Preparation by the Partners of a comprehensive training program along with educational materials.
 3. Testing the developed training program by organizing pilot training with the use of the above-mentioned program for min. 45 teachers from three different countries (Poland, Greece, Italy - at least 15 from each country).
 4. Evaluation of the developed training program with the participation of testers (including training participants and trainers).
 5. Development of the final version of the training program "On the way to excellence" along with educational materials.
 6. Providing the developed training program - publication in an electronic version on the project website and the partners' websites
 7. Conducting activities disseminating the results of the project, i.e. the training program "On the way to excellence" along with educational materials in institutions supporting the education of educational staff, in higher education institutions educating teachers, especially among pedagogical universities, including, inter alia, organization of information meetings (6), international conferences (1), mailing containing a publication with a ready training program and educational materials (approx. 3,000 locations in Partner countries).

Project Results

Development of an innovative training program "On the way to excellence" with methodology and tools for begginer teachers and educational materials in the form of an on-line publication - a guide for trainers and teachers, which will equip teachers starting work in school with the professional skills necessary to work with the student, including a student with special educational needs and supporting students in a crisis situation.

Moreover, the prepared educational materials supporting the training program will allow young teachers themselves to prepare themselves to cope with difficult professional situations, including crisis situations.

Expected results of the project implementation:

 • increasing the quality of preparation of educational staff to work at school;
 • increasing the quality of teaching work in schools;
 • reducing the outflow of teaching staff from schools (burnout, stress);
 • increasing the professional competences of the teaching staff;
 • increasing the quality of teacher education by equipping young teaching staff with the social skills necessary to work with students, including interpersonal competences;
 • increasing the access, participation and level of education of teachers by expanding the training offer and preparation for work in the profession;
 • improving the quality of the training offer available on the market, taking into account the real needs of beginning teachers.

The expected indirect result is the building of a coalition by the Partners to support teachers starting work at school by gathering around them organizations/institutions that are already working today to improve the competences of this professional group (including teacher training centers, universities, including pedagogical higher institutions) and providing them with a ready to use product that they can successfully use in their training activities.

 

Metryczka

Data publikacji 03.01.2023
Data modyfikacji 04.01.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry