Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady przyznawania akredytacji publicznym i niepublicznym placówkom doskonalenia nauczycieli - Akredytacja publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli -

Nawigacja

Akredytacja publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Zasady przyznawania akredytacji publicznym i niepublicznym placówkom doskonalenia nauczycieli

Zasady przyznawania akredytacji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2024.737);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2018.2029);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2023.2738);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2024.572).

Placówki doskonalenia nauczycieli są obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli (art. 184 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).

Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki.

Akredytacje przyznaje się na okres 5 lat.

Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:

 1. prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa,
 2. organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia i  sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek,
 3. w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,
 4. wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju, współpracuje w tym celu z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności z bibliotekami pedagogicznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i uczelniami,
 5. opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali,
 6. zatrudnia wykwalifikowana kadrę,
 7. zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 9. zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną,
 10. prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.

Wniosek o przyznanie akredytacji składa do kuratora oświaty dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Do wniosku dołącza się:

 1. statut placówki doskonalenia,
 2. plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, przygotowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych,
 3. uzasadnienie wniosku zawierające własną ocenę działalności placówki doskonalenia za  okres ostatnich 5 lat szkolnych, uwzgledniającą spełnianie wymagań, o których mowa w § 3 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji, opracowaną przez dyrektora placówki doskonalenia,
 4. informacje o kwalifikacjach zatrudnionej kadry,
 5. wnioski z analizy informacji, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. c ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji, za okres ostatnich 5 lat szkolnych,
 6. wnioski i rekomendacje, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. e ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji,
 7. opis systemu zapewniania jakości, o których mowa w § 3 pkt 5 lit. a ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji,
 8. dowód wniesienia opłaty, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.

Wstępna akredytacja

Organ lub osoba  zamierzające założyć placówkę doskonalenia są obowiązani uzyskać wstępną akredytację (art. 185 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).

Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia.

W przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia, organ prowadzący placówkę doskonalenia składa do kuratora oświaty wniosek o przyznanie wstępnej akredytacji.

Do wniosku, zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji, dołącza się:

 1. statut placówki doskonalenia,
 2. informację o kwalifikacjach kadry przewidzianej do zatrudnienia,
 3. dokumenty potwierdzające prawo korzystania z pomieszczeń zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. dowód wniesienia opłaty, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie prowadzić nieodpłatnie.

Uwaga! - Spełnienie warunku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli potwierdza się przez dołączenie do wniosku o przyznanie wstępnej akredytacji nowo tworzonej placówce doskonalenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (art.168 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy - Prawo oświatowe).

W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, Mazowiecki Kurator Oświaty, zgodnie z art.185 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.

Placówki doskonalenia z terenu województwa mazowieckiego wniosek o przyznanie akredytacji mogą składać:

a)    pocztą na adres:

Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

b)    lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, pok. 107.

Placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację lub wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę na konto:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Nr rachunku: 79 1010 1010 0143 3922 3100 0000

Opłata, od chwili złożenia wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.
Kurator oświaty, do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym.

Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

Placówka doskonalenia nauczycieli, której Mazowiecki Kurator Oświaty przyznał akredytację na okres 5 lat, może ubiegać się o wyrażenie zgody na umieszczenie logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w niezmienionej formie graficznej) na stronie internetowej placówki.

Logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie może być używane po cofnięciu placówce akredytacji.

Sprawy związane z akredytacją placówek doskonalenia nauczycieli prowadzi Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Warszawie, tel. 22 551-24-00 wew. 6106, e-mail: red@kuratorium.waw.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 13.07.2021
Data modyfikacji 12.06.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niesłuchowska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niesłuchowska
do góry