Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2016 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2016 r.- pismo do JST

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w SIO 3.20.

                                                                 Warszawa, 16 marca 2016 r.

 

 

 

ZIN.534.4.2.2015.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów,

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w SIO  3.20 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Proszę pamiętać że w tabeli  I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Prosimy również o aktualizowanie adresów e-mail w systemie informacji oświatowej.

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 31 marca  2016 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

5 kwietnia

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

2016 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

 

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

19 kwietnia

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

2016 r.

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

28 kwietnia

2016 r.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

Jednostka organizacyjna

Osoba

Adres e-mail

Kier

Telefon

Wydział Zarządzania Informacją

Tomasz

Wojtan

sio@kuratorium.waw.pl

22

551-24-00

w. 2021

Delegatura Siedlce

Tomasz

Pachecki

sio.siedlce@kuratorium.waw.pl

25

632 60 00

w. 116

Delegatura Płock

Jakub

Stasiak

sio.plock@kuratorium.waw.pl

24

262-64-50

Delegatura Ciechanów

Grzegorz

Tyburski

sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl

23

672-44-71

Delegatura Ostrołęka

Ireneusz

Ciak

sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl

29

760-42-91

w. 101

Delegatura Radom

Rafał

Błędowski

sio.radom@kuratorium.waw.pl

48

362-08-12

 

 

                                                                                                                                         z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                                                                                               -/-
                                                                                                                                                                 Andrzej Kulmatycki
                                                                                                                                                                  Dyrektor Wydziału
                                                                                                                                                             Zarządzania Informacją

Metryczka

Data publikacji 16.03.2016
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry