Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja danych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2015 r. - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja danych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2015 r.

Warszawa, dn. 19 listopad 2015 r.
logo MKO
 
ZIN.534.52.86.2015.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałek Województwa
Mazowieckiego
 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem MEN z dnia 17 listopada 2015 r. znak: DAP-WS.71.214.2015.AU dotyczącym weryfikacji danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2015 r, zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących:

        1.    Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi:

w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły i przedszkola, w których w tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi wykazanych w wierszu 4 jest większa od 5. Należy zweryfikować wartości z kolumny 39 - liczba cudzoziemców.

2.   Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego:

arkusz [sportowe] dotyczy szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego, które w tabelach U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności wykazały oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, a jednocześnie liczba godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych podana w obowiązkach nauczycieli tej szkoły jest niższa niż liczba godzin wynikająca z przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z dnia 16 października 2012 r, poz. 1129). Należy zweryfikować wartości z kolumn od 44 do 49. W kolumnie 52 pokazano niedobór realizowanych godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych. Zachodzi obawa, że błędnie wykazano oddziały ogólnodostępne w danej szkole jako oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego. W przypadku gdy w danej szkole funkcjonują zarówno oddziały ogólnodostępne jak i oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego szkoła powinna stworzyć osobne tabele U3.1 dla każdej grupy oddziałów.

3.  Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne:

arkusz [dwujęzyczne] dotyczy szkół, które wykazały wszystkich uczniów jako uczących się w oddziałach dwujęzycznych (tabela U3.1), a z nazwy szkoły nie wynika, że jest to szkoła w całości dwujęzyczna. W myśl przepisu art. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę. W trakcie weryfikacji danych spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie szkoły wykazywały jako oddziały dwujęzyczne takie oddziały, w których język obcy realizowany jest w zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych lub w których wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Należy zweryfikować wartości z kolumn 23-26, a w przypadku gdy błędnie zakwalifikowano oddziały jako dwujęzyczne poprawić odpowiednie tabele U3.1.

4.    Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za
        zgodą dyrektora szkoły:

arkusz [obowiązek szkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.2 w wierszu 4 wykazały uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły (tzw. nauczanie domowe) w myśl przepisów art. 16 ust. 8-14 ww. ustawy o systemie oświaty jest możliwe wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły. Z danych zawartych w SIO można wnioskować, że w przypadkach wyszczególnionych w arkuszu, jako spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, wykazano uczniów uczęszczających faktycznie do innej szkoły niż ich szkoła obwodowa lub też uczniów nauczanych indywidualnie. Należy zweryfikować liczbę uczniów, którzy w danej szkole są wykazywani jako spełniający obowiązek szkolny poprzez tzw. nauczanie domowe. W arkuszu zawarto także szkoły, w których liczba uczniów nie spełniających obowiązku szkolnego oraz spełniających obowiązek w szkołach za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

5.    Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania
        przedszkolnego poza przedszkolem i oddzia
łem przedszkolnym za
        zgodą dyrektora szkoły:

arkusz [obowiązek przedszkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.1 w wierszu 3 wykazały dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole (tzw. nauczanie domowe). Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie możliwe jest na zasadach opisanych w punkcie obowiązek szkolny. W arkuszu zawarto także placówki, w których liczba wychowanków nie spełniających obowiązku przedszkolnego oraz spełniających obowiązek przedszkolny za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 

6.    Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego [arkusz mniejszości]:

•      Wątpliwości budzi sytuacja, jeśli liczba uczniów ze szkoły i spoza
szkoły jest identyczna (kolor żółty),

•      Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole jest tylko jeden uczeń, który korzysta z nauki języka mniejszości (kolor zielony),

•      Wątpliwości budzi sytuacja, jeżeli język mniejszości jest prowadzony na terenie, gdzie dana mniejszość nie występuje (kolor pomarańczowy),

•      Wątpliwości budzi fakt, czy faktycznie nauczanie odbywa się w języku mniejszości (kolor niebieski).

•      Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole języka mniejszości uczą się wyłącznie uczniowie spoza szkoły (kolor fioletowy).

7.    Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

•     arkusz [niepełnosprawni] dotyczy szkół, w których wszyscy uczniowie szkoły zostali wykazani jako posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a nie są one szkołami specjalnymi (w kolumnie 66 wyróżnionej kolorem wartość 100 oznacza szkołę lub placówkę ogólnodostępną),

•     arkusz [niepełnosprawni_2] dotyczy szkół, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości.
W tabelach NP1-NP5 należy ująć wyłącznie dzieci posiadające orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego nie zaś opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności,

•     arkusz [niepełnosprawni_3] dotyczy szkół specjalnych, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości.

8.     Liczby dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia-rewalidacyjno- wychowawcze:

arkusz [Zajęcia R-W] dotyczy szkół i placówek oświatowych, w których wykazano dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których szkoła lub placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze (tabela NP5), a jednocześnie nie wykazano w obowiązkach nauczycieli tej szkoły lub placówki prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych lub wykazano te zajęcia w liczbie mniejszej niż minimalna liczba godzin pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim wynikająca z przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 529). Sytuacja taka skłania do przypuszczenia, że dzieci te w tabeli NP5 zostały błędnie wykazane. Czasem szkoły wykazywały w obowiązkach nauczycieli „funkcjonowanie w środowisku" lub „zajęcia rewalidacyjne" co nie jest poprawne w odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i takie sytuacje również wymagają korekty w zakresie obowiązków nauczycieli.

9.    Arkusz [Wychowanie przedszkolne] dotyczy placówek wychowania przedszkolnego, które:

• wykazały dzieci, a nie wykazały oddziałów (koi.25). Sytuacja taka jest możliwa, w przypadku występowania oddziałów łączonych (szkolno-przedszkolnych). Instrukcja (s. 16) zaleca w takiej sytuacji podanie ułamkowych wartości oddziałów (przy opisie tabel U3.1 i U3.3). Program SIO dopuszcza też sytuacje, że są dzieci, a nie ma oddziałów, jednak lepiej jest wykazać ułamkowe wartości oddziałów. Należy zwrócić uwagę, aby ułamkowe wartości oddziałów sumowały się do liczb całkowitych,

• wykazały dzieci w wieku 2 lat w liczbie większej niż 15% dzieci ogółem w danej placówce. Zachodzi podejrzenie, że wykazane tu zostały dzieci z oddziałów żłobkowych, które nie powinny być w SIO wykazywane. SIO dotyczy wyłącznie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (czyli dzieci, które w dniu 30 września mają co najmniej 2,5 roku). Ponadto należy zwrócić uwagę, że żłobki mają odrębne sprawozdania.

10.          Uczniowie w nauczaniu domowym: arkusz dotyczy szkół, które w tabeli U1 w kolumnie 11 (w placówkach wychowania przedszkolnego, w tabeli U3.3. w kolumnie 8) wykazały duże liczby uczniów w nauczaniu domowym. Tzw. nauczanie domowe w myśl przepisów art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty jest możliwe wyłącznie na podstawie decyzji  administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły. Należy sprawdzić, czy liczba uczniów wykazywanych jako „nauczani domowo" jest zgodna z liczbą wydanych decyzji administracyjnych w tej sprawie.

11.          RSPO: Arkusz dotyczy szkół i placówek oświatowych, które w SIO na 30 września 2015 r. w tabeli 11. Identyfikacja nie wpisały numeru RSPO. W zestawieniu są również uwzględnione te szkoły i placówki, które mają powtarzające się nr RSPO, co oznacza, że co najmniej jedna ze szkół/placówek wpisała błędny nr RSPO. Numery te szkoła może zweryfikować na stronie: https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo.

Brak któregoś z ww. arkuszy w pliku danego województwa nie jest błędem, lecz wynika z faktu, że tego typu problemy nie wystąpiły w tym województwie.

Pragnę zwrócić uwagę, że zestawienia zostały przygotowane na podstawie pierwszej wersji bazy (pliki, które dotarły do MEN do 2 listopada br). Jeśli szkoły lub placówki dokonały korekt danych zawartych w zestawieniach do weryfikacji po tej dacie, nie muszą one być ponownie przekazywane do Kuratorium.

 

Wykazy do weryfikacji zostaną przesłane drogą elektroniczną na adresy osób/wydziałów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu informacji oświatowej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Korekty danych proszę przesyłać w terminie do dnia 26 listopada 2015 r.  na skrzynkę pocztową sio@kuratorium.waw.pl. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazanie przesłanych tabel oraz powyższych wyjaśnień do właściwych szkół/placówek.

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
-/-
Andrzej Kulmatycki
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Informacją

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.11.2015
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry