Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2015 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2015 r.- pismo do JST

 Warszawa, 22 wrzesień 2015 r.
logo MKO
 
ZIN.534.58.2015.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów,

Marszałek Województwa Mazowieckiego
 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2015 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.19 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Proszę pamiętać że w tabeli  I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2015 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

 

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 30 września  2015 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

5 października

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

2015 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

 

zakłady kształcenia nauczycieli, kolegi pracowników służb społecznych

odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego

14 października 2015 r.

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

19 października

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

2015 r.

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

28 października

2015 r.

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

Jednostka organizacyjna

Osoba

Adres e-mail

Kier

Telefon

Wydział Zarządzania Informacją

Tomasz

Wojtan

sio@kuratorium.waw.pl

22

551-24-00 w. 2021

Delegatura Siedlce

Jarosław Stelingowski

sio.siedlce@kuratorium.waw.pl

25

632 60 00

Delegatura Płock

Zygmunt Bieliński

sio.plock@kuratorium.waw.pl

24

262-65-35; 262-02-02

Delegatura Ciechanów

Grzegorz Tyburski

sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl

23

672-44-71

Delegatura Ostrołęka

Ireneusz Ciak

sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl

29

760-42-91

Delegatura Radom

Rafał Błędowski

sio.radom@kuratorium.waw.pl

48

362-08-12

 

Na stronie http://cie.men.gov.pl/index.php/sio-aktualnosci.html znajdują się dwa ważne komunikaty:

  • komunikat w sprawie aktualizacji numerów REGON, w spisie według stanu na 10 i 30 września 2015 r.
  • komunikat w sprawie aktualizacji adresów e-mail  w systemie informacji oświatowej.

 

                                                  z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                      Andrzej Kulmatycki

                                                                       Dyrektor Wydziału

                                                                   Zarządzania Informacją 

Metryczka

Data publikacji 23.09.2015
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry