Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2018 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2018 r.- pismo do JST

Kuratorium Oświaty                                                                                            Warszawa, 21 sierpnia 2018 r.
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

IPR.534.2.2.2018.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów,
Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.25 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Prosimy również o aktualizowanie adresów e-mail w systemie informacji oświatowej.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 10 września  2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych
szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli
jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
13 września 2018 r.
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty 20 września 2018 r.
ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

27 września 2018 r.

 W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

 
Jednostka organizacyjna Osoba Adres e-mail Kier Telefon
Wydział Informacji i Programów Rządowych

Tomasz Wojtan

22
551-24-00 w. 2021
Wydział Informacji i Programów Rządowych

Bartosz Maciołek

22
551-24-00 w. 2023
Delegatura Siedlce Tomasz Pachecki sio.siedlce@kuratorium.waw.pl 25 632 60 00 w. 116
Delegatura Płock Jakub Stasiak sio.plock@kuratorium.waw.pl 24 262-64-50 w. 108
Delegatura Ciechanów Grzegorz Tyburski sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl 23 672-44-71/73 w. 10
Delegatura Ostrołęka Ireneusz Ciak sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl 29 760-42-91/93 w. 101
Delegatura Radom Rafał Błędowski sio.radom@kuratorium.waw.pl 48 362-08-12

 

Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Aldona Lodzińska

p.o. Dyrektora Wydziału

Informacji i Programów Rządowych

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.08.2018
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry