Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o weryfikację danych zgromadzonych w SIO - SIO -

Nawigacja

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o weryfikację danych zgromadzonych w SIO

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z uprzejmą prośbą o weryfikację danych zgromadzonych w SIO, które będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018.

 

Warszawa,  21 grudnia 2017 r.

 

DWST-WSST.356.2889.2017.MN

 

Szanowni Państwo

Wójtowie Gmin,

Burmistrzowie, Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Marszałkowie Województw

 

 

Szanowni Państwo,

 

zwracam się z prośbą o zweryfikowanie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018. Proces weryfikacji danych jest niezwykle istotny, ponieważ od dokładności jego przeprowadzenia w sposób bezpośredni zależy wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), minister właściwy do spraw finansów publicznych jest zobowiązany do poinformowania jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej (subwencja oświatowa ostateczna).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2018 r. określone zostaną na podstawie:

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018,
 • danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
 • danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych - według stanu na dzień 10 października 2017 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 zostanie dokonany z uwzględnieniem danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej[1] (tzw. stare SIO), co wynika z art. 145 ustawy z 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

W celu zweryfikowania zakresu zadań edukacyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej (https://strefasio.men.gov.pl/), w sekcji „Raporty”, w zakładce „Subwencja”, zostały zamieszczone:

 • wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO), wg stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.,
 • zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych), ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.

 

W wykazie oraz w zestawieniu ujęte są dane z uwzględnieniem korekt przekazanych do MEN z kuratoriów oświaty do dnia 8 grudnia br. Wszelkie zmiany dokonywane w plikach systemu informacji oświatowej (SIO) poszczególnych szkół w terminie późniejszym nie są uwzględnione.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w tzw. strefie dla zalogowanych SIO oraz na stronie internetowej MEN (www.men.gov.pl), w zakładce FINANSOWANIE EDUKACJI – SUBWENCJA OGÓLNA DLA JST, zamieszczony został do ewentualnego wykorzystania podczas weryfikacji materiał pomocniczy – „Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów/wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST”.

 

Przekazując Państwu materiały do zweryfikowania, uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i dokonanie stosownej weryfikacji przypisanego zakresu zadań – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. Jest to proces o pierwszorzędnym znaczeniu, ponieważ na podstawie zweryfikowanych danych zostanie naliczona subwencja oświatowa na cały 2018 rok. Po 15 stycznia 2018 roku nie będzie już możliwości skorygowania danych. Wszelkie skutki finansowe wynikające z braku weryfikacji danych jednostka samorządu terytorialnego będzie musiała pokryć we własnym zakresie.

 

Uprzejmie proszę o przekazanie do MEN, poprzez platformę ePUAP, zweryfikowanych dokumentów wyłącznie w sytuacji:

 • konieczności dopisania szkół (placówek) pominiętych na wykazie
 • wykreślenia z wykazu tych szkół, które nie powinny być subwencjonowane (w szczególności dotyczy to szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek, które nie będą dotowane w 2018 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego, np. zostały przekazane do prowadzenia właściwym ministrom).

Wykreślenie szkół (placówek) z wykazu nie oznacza jednak, że powinny one być usunięte z baz danych SIO – bazy powinny obejmować wszystkie szkoły i placówki oświatowe, bowiem dane te będą użyte do tworzenia statystyk oświatowych przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Odsyłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez platformę ePUAP wykazy oraz zestawienia powinny zawierać imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego (wraz z numerem kierunkowym) pracownika, który dokonywał weryfikacji, co umożliwi szybkie wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości. Wszelkie korekty należy nanosić kolorem niebieskim bezpośrednio na wykazie lub zestawieniu i potwierdzić je parafą pracownika dokonującego weryfikacji.

 

Jednostki samorządu terytorialnego dokonujące korekt w ramach weryfikacji danych są zobowiązane również do przekazania właściwemu kuratorowi oświaty pełnej bazy danych SIO z naniesionymi korektami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

 

Wszystkie dane wykazywane w tabelach SIO powinny odpowiadać stanowi faktycznemu w dniu 30 września 2017 r. (w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – 10 października 2017 r.). Zmiana liczby uczniów (wychowanków, korzystających) oraz liczby etatów nauczycieli, która nastąpiła po dniu sprawozdawczym, nie może być przedmiotem korekty.

 

W świetle przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od roku 2004, przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego są uwzględniane szkoły artystyczne oraz internaty tych szkół, przejęte – na podstawie porozumień - do prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

W 2018 r. przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej nie będą uwzględniane:

 • szkoły i placówki artystyczne (publiczne i niepubliczne), które w 2018 r. finansowane (dotowane) będą z budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • te szkoły rolnicze wraz z internatami, które zostały przejęte przed 1 stycznia 2018 r. do prowadzenia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • szkoły leśne wraz z internatami, które w 2018 r. finansowane (dotowane) będą z budżetu ministra właściwego do spraw ochrony środowiska na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • zespół szkół morskich, który zostanie przejęty od 1 stycznia 2018 r. przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa i żeglugi śródlądowej.

 

W związku z powyższym, jeśli ww. szkoły i placówki artystyczne oraz szkoły rolnicze, leśne i morskie– które w 2018 r. będą prowadzone i finansowane przez właściwych ministrów – zostały ujęte na załączonym wykazie to w ramach weryfikacji dokonywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego powinny zostać wykreślone.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję Państwa, że w przekazanym do weryfikacji wykazie uwzględnione zostały wyłącznie te szkoły i placówki, w odniesieniu do których istnieją w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnione oddzielne wagi (wskaźniki) i zachodzi potrzeba weryfikacji danych. Pozostałe placówki oświatowe prowadzone bądź dotowane przez jednostki samorządu terytorialnego nie zostały na wykazie wyszczególnione. Proszę zatem o niedopisywanie do wykazu takich placówek jak np. poradnie psychologiczno – pedagogiczne (dotyczy poradni, w których nie są realizowane zajęcia dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim), międzyszkolne ośrodki sportowe, młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogrody jordanowskie itp. Liczba uczniów korzystających z tych placówek nie jest bowiem parametrem bezpośrednio wykorzystywanym do kalkulacji kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o stosowne uwzględnienie lub wykreślenie z wykazu tych szkół (placówek), które w wyniku zmian w podziale terytorialnym kraju, wprowadzanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1427) od dnia 1 stycznia 2018 r. prowadzone będą przez inne, niż dotychczas, jednostki samorządu terytorialnego.

 

Z poważaniem

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Marzenna Drab

Podsekretarz Stanu
 

 

[1] Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 949 i 1428

Metryczka

Data publikacji 03.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MEN
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry