Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2017 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2017 r.- pismo do JST

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

logo MKO
Warszawa, dn. 26 września 2017 r.
 
ZIN.534.3.8.2017.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałek Województwa
Mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.23 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 30 września 2017 r.
Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Terminy przekazywania baz danych oświatowych
 
 
 
szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli
jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
 
 
 
 
 
 
 
4 października 2017 r.
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

 

kolegia pracowników służb społecznych

odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego

 

13 października 2017 r.

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty

 

18 października 2017 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 27 października 2017 r.

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Prosimy również o aktualizowanie adresów e-mail w systemie informacji oświatowej.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

 
Jednostka organizacyjna Osoba Adres e-mail Kier Telefon
Wydział Zarządzania Informacją

Tomasz Wojtan

22
551-24-00 w. 2021
Delegatura Siedlce
Tomasz Pachecki
25
632 60 00
Delegatura Płock Jakub Stasiak sio.plock@kuratorium.waw.pl 24 262-65-35; 262-02-02
Delegatura Ciechanów Grzegorz Tyburski sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl 23 672-44-71
Delegatura Ostrołęka Ireneusz Ciak sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl 29 760-42-91
Delegatura Radom Rafał Błędowski sio.radom@kuratorium.waw.pl 48 362-08-12

 

             Z poważaniem,

 z up. Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty
                          /-/
            Andrzej Kulmatycki

             Dyrektor Wydziału

          Zarządzania Informacją

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.09.2017
Data modyfikacji 03.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry