Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2014 - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2014

Warszawa, 27 listopada 2014 r. ZIN.534.70.2014.MS Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci miast, Burmistrzowie, Wójtowie...

Warszawa, 27 listopada 2014 r.

 

ZIN.534.70.2014.MS

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci miast,

Burmistrzowie, Wójtowie

 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Przemysława Krzyżanowskiego z dnia 26 listopada 2014 roku, znak DAP.WS.0300.1705.2014 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2014 r. Dane budzące wątpliwości dotyczą:

  1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi.
  2. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego.
  3. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne.
  4. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły.
  5. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły.
  6. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.
  7. Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  8. Liczby dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.
  9. Placówek wychowania przedszkolnego – Arkusz [Wychowanie przedszkolne].

 

W załączeniu przekazuję pismo Podsekretarza Stanu Pana Przemysława Krzyżanowskiego z wyjaśnieniami dotyczącymi przesłanych danych oraz otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej wykazy z SIO wg stanu na 30 września 2014 r., które wymagają weryfikacji.

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 110 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814, z późn. zm.).

W związku z powyższym proszę o weryfikację danych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2014 r. i przesłanie poprawionych, wyeksportowanych plików na adres: sio@kuratorium.waw.pl

 

Z poważaniem

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Informacją

Pliki do pobrania

Metryczka

27.11.2014
Data publikacji 27.11.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry