Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja danych do naliczenia w 2014 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja danych do naliczenia w 2014 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Przemysława Krzyżanowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku, znak DAP-WS-AU-0300/135/13 informuję o konieczności weryfikacji poprawności danych w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem danych do naliczenia w 2014 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2013 r.
 

ZIN.534.85.2013.MSz


Marszałek Województwa,
Wójtowie Gmin, Burmistrzowie, Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów

 
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Przemysława Krzyżanowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku, znak DAP-WS-AU-0300/135/13 informuję o konieczności weryfikacji poprawności danych w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem danych do naliczenia w 2014 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W załączeniu przekazuję:
  1. Zestawienie jednostkowe dotyczące placówek wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem liczby dzieci według wieku – stan na 30.09.2013 r. (wersja 2, po wstępnych korektach),
  2. Zestawienie zbiorcze według gmin i wieku dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w dniu 30 września 2013 r.
Jednocześnie zwracam uwagę, że zestawienie, o którym mowa w pkt 1, dla każdej gminy sporządzono według położenia danej placówki (kol. 8-11), niezależnie od organu prowadzącego (którym może być np. powiat) – tak są one zsumowane w zestawieniu, o którym mowa w pkt 2.

Ponadto w celu ułatwienia porównania danych z ostatnich dwóch lat w zestawieniu, o którym mowa w pkt 2, umieszczono również dane według stanu na dzień 30.09.2012 r., co umożliwi porównanie danych z dwóch lat dla każdej gminy. Może to być przydatne do zweryfikowania trudnych do wyjaśnienia różnic między latami (wynikających np. z pominięcia jakiejś placówki w którejś z edycji SIO).

Proszę o pilne zweryfikowanie poprawności danych (wg stanu na 30.09.2013 r.) dla poszczególnych gmin z terenu województwa. Wszystkie zauważone błędy powinny być skorygowane do 10 stycznia 2014 r. w bazie danych SIO (w trybie przewidzianym w ustawie o SIO, czyli przez placówkę wychowania przedszkolnego, i przekazanie do JST, a następnie do kuratorium oświaty na adres sio@kuratorium.waw.pl).

Weryfikacja poprawności danych w zakresie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na obszarze danej gminy jest o tyle istotna, że nie będzie możliwe zwiększenie wysokości dotacji po jej naliczeniu w przypadku wykazania w SIO niższej liczby dzieci niż faktyczna.
 
Z poważaniem

w z. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty


 

Pliki do pobrania

Metryczka

24.12.2013
Data publikacji 24.12.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Szmulik
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry