Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2013 - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2013

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Macieja Jakubowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak DAP.WS.AO.0300.0/117/2013 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2013 r.

Warszawa, 14 listopada 2013 r.ZIN.534.68.2013.MS

Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci miast,
Burmistrzowie, Wójtowie

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Macieja Jakubowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak DAP.WS.AO.0300.0/117/2013 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2013 r. Dane budzące wątpliwości dotyczą:
  1. Liczby uczniów niebądących obywatelami polskimi.
  2. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego.
  3. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne.
  4. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły.
  5. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły.
  6. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.
  7. Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  8. Liczby dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.
  9. Placówek wychowania przedszkolnego – Arkusz [Wychowanie przedszkolne].
W załączeniu przekazuję pismo Podsekretarza Stanu Pana Macieja Jakubowskiego z wyjaśnieniami dotyczącymi przesłanych danych natomiast otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej wykazy z SIO wg stanu na 30 września 2013 r., które wymagają weryfikacji z uwagi na duży rozmiar pliku znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce System Informacji Oświatowej.

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 110 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814, z późn. zm.).
W związku z powyższym proszę o weryfikację danych w terminie do dnia 25 listopada 2013 r. i przesłanie poprawionych, wyeksportowanych plików na adres: sio@kuratorium.waw.pl.


Z poważaniem
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

14.11.2013
Data publikacji 14.11.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry