Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r. - pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r. - pismo do JST

Warszawa,26 września 2012 r. ZIN.534.7.2012.MS Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałek Województwa Mazowieckiego dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r.

Warszawa,26 września 2012 r.

ZIN.534.7.2012.MS

 

Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów,

Marszałek Województwa Mazowieckiego

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo zakładkę poświęconą pracy z Systemem Informacji Oświatowej, wraz z aktualną wersją programu  SIO 3.13.

Szczególnie zachęcam do korzystania z Centrum Pomocy SIO, gdzie znajdą Państwo:

  • instrukcje wprowadzania i przekazywania danych
  • instrukcje jak „krok po kroku” obsługiwać program
  • wyszukiwarkę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
  • elektroniczny formularz kontaktu

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 30 września 2012 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji

3 października
2012 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych

odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego

15 października
2012 r.

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

17 października
2012 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

26 października
2012 r.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Program, wszelkie niezbędne komunikaty i informacje umieszczane są także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl, w zakładce dla szkół i samorządów / system informacji oświatowej.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

Jednostka organizacyjna

Osoba

Adres e-mail

Kier

Telefon

Wydział Zarządzania Informacją

Marcin Snopczyński

sio@kuratorium.waw.pl

22

551-24-00 w. 2023

Delegatura Siedlce

Jarosław Stelingowski

sio.siedlce@kuratorium.waw.pl

25

632 60 00

Delegatura Płock

Zygmunt Bieliński

sio.plock@kuratorium.waw.pl

24

262-65-35; 262-02-02

Delegatura Ciechanów

Radosław Siuda

sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl

23

672-44-71 w. 22

Delegatura Ostrołęka

Ireneusz Ciak

sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl

29

760-42-91

Delegatura Radom

Rafał Błędowski

sio.radom@kuratorium.waw.pl

48

362-08-12

Proszę także o systematyczne zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, gdzie zamieszczane są bieżące komunikaty.


Z poważaniem

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Katarzyna Góralska

/-/

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

26.09.2012
Data publikacji 26.09.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry