Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2012 r. - pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2012 r. - pismo do JST

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 31 marca 2012 r.

Warszawa, 15 marca  2012 r.
ZIN.534.1.2012.MS
 
Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów,

Marszałek Województwa Mazowieckiego
 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2012 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji
www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo zakładkę poświęconą pracy z Systemem Informacji Oświatowej, wraz z aktualną wersją programu SIO 3.12.
Szczególnie zachęcam do korzystania z Centrum Pomocy SIO, gdzie znajdą Państwo:
  • instrukcje wprowadzania i przekazywania danych
  • instrukcje jak „krok po kroku” obsługiwać program
  • wyszukiwarkę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
  • elektroniczny formularz kontaktu
Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 31 marca 2012 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych
Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych
Termin przekazania baz danych oświatowych
szkoły i placówki oświatowe,  jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli
jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
4 kwietnia 2012 r.
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
jednostki samorządu terytorialnego
właściwy terytorialnie kurator oświaty
18 kwietnia 2012 r.
ministrowie prowadzący,  wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
27 kwietnia 2012 r.
 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.
Program, wszelkie niezbędne komunikaty i informacje umieszczane są także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl, w zakładce dla szkół i samorządów / system informacji oświatowej.
Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez wymienione poniżej osoby:

Jednostka organizacyjna
Osoba
Adres e-mail
Kier
Telefon
Wydział Zarządzania Informacją
Marcin Snopczyński
22
551-24-00 w. 2023
Delegatura Siedlce
Jarosław Stelingowski
25
632 60 00
Delegatura Płock
Beata Rutkowska
24
262-65-35; 262-02-02
Delegatura Ciechanów
Radosław Siuda
23
672-44-71 w. 22
Delegatura Ostrołęka
Ireneusz Ciak
29
760-42-91
Delegatura Radom
Rafał Błędowski
48
362-08-12

Proszę także o systematyczne zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, gdzie zamieszczane są bieżące komunikaty.

Z poważaniem
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

15.03.2012
Data publikacji 15.03.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MarcinSnopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry