Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja danych SIO według stanu na 31.03.2010 - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja danych SIO według stanu na 31.03.2010

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki w terminie do 16 czerwca 2010.

 

Warszawa,8 czerwca 2010 r.

 

Szanowni Państwo

wdrażający SIO

w jednostkach samorządowych

 

 

W załączeniu dane z SIO wg stanu na 31marca 2010, otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej , które wymagają weryfikacji.

 

Poniżej wyjaśnienia dotyczące przesłanych danych:

 

  1.      Tabela KO1. Koszty
  2. Komunikat: [KO1]: Ogólna kwota wydatków jest zbyt wysoka w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzeń. Na ogół wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą ponad 75% wydatków ogółem. Inaczej może być jeśli np. szkoła miała duże wydatki inwestycyjne. Nie można jednak wykluczyć, że błędnie wpisana została któraś z liczb. 

    Komunikat: [KO1]: Wynagrodzenia ogółem są zbyt wysokie w stosunku do wynagrodzeń nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli na ogół znacznie przewyższają wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych. Trudno znaleźć racjonalne wyjaśnienie sytuacji, aby była taka relacja wynagrodzeń ogółem do wynagrodzeń nauczycieli.

  3. Nauczyciele – błąd polega na niewykazaniu obowiązków nauczycieli lub niewykazaniu przyczyny niepełnienia obowiązków. Przyczyną błędu jest importowanie danych spoza programu SIO, gdzie nie przewidziano wpisywania obowiązków nauczyciela. Szkoła musi uzupełnić dane.
  4. Obowiązek nauki – liczba zameldowanych powinna być równa sumie osób spełniających obowiązek nauki i niespełniających tego obowiązku.
  5. Kategoria uczniów - nazwa szkoły wskazuje, że jest to szkoła dla dorosłych, a w identyfikacji zaznaczono kategorię uczniów - dzieci i młodzież.
  6. Niezgodność liczby uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykazanych w tabelach U3.1 lub U3.3 z odpowiednimi liczbami w tabelach NP1-NP4. Kontrola zgodności między tymi tabelami została zaburzona przez wprowadzenie tabeli NP2a (ten sam uczeń może być wykazany w tabeli NP2a i w innej tabeli typu NP., podczas gdy w tabeli U3.1 lub U33. może występować tylko raz).

 

Jeśli w zestawieniu jest informacja, że pliki są niekompletne  lub niepoprawne oznacza to, że struktura pliku nie została prawidłowo wygenerowana. Należy wówczas otworzyć taki błędny plik w programie SIO, kliknąć w Narzędzia -> Nowa struktura z otwartego pliku. Utworzy się nowa pusta struktura pliku którą należy zapisać. Następnie klikamy w Narzędzia -> Import danych, w otwartym oknie wskazujemy wcześniejszy błędny plik. Z tego pliku importujemy wszystkie dane oraz uzupełniamy dane brakujące (np. obowiązki nauczycieli). Tak utworzony plik jest gotowy do wyeksportowania i jest gwarancja, że struktura pliku jest poprawna.

 

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 6 ustawy z dn. 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49 poz. 463, z późn. zm.)

 

W związku z powyższym, proszę o weryfikację danych w terminie do 16 czerwca br. i ewentualne przesłanie poprawionych wyeksportowanych plików na adres sio@kuratorium.waw.pl lub adresy sio poszczególnych delegatur.

 

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Katarzyna Góralska

/-/

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

14.06.2010
Data publikacji 14.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry