Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.- pismo do JST

logo MKO
Warszawa, dn. 15 marca 2017 r.
 
ZIN.534.3.2.2017.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci, Miast, Starostowie Powiatów,
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.22 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 31 marca 2017 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych
szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli
jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
5 kwietnia 2017 r.
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty

20 kwietnia 2017 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 2 maja 2017 r.

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty
w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

Jednostka organizacyjna Osoba Adres e-mail Telefon
Wydział Zarządzania Informacją
Tomasz Wojtan
22 551-24-00  w. 2021
Delegatura Siedlce
Tomasz Pachecki
25 632-60-00
Delegatura Płock Jakub Stasiak sio.plock@kuratorium.waw.pl 24 262-65-35;
24 262-02-02
Delegatura Ciechanów Grzegorz Tyburski sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl 23672-44-71
Delegatura Ostrołęka Ireneusz Ciak sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl 29 760-42-91  w.101
Delegatura Radom Rafał Błędowski sio.radom@kuratorium.waw.pl 48 362-08-12

 

Z wyrazami szacunku,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Andrzej Kulmatycki
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Informacją

 
 

 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2017
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry