Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.- pismo do JST

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

logo MKO
Warszawa, 18 sierpnia 2016 r.
 
ZIN.534.4.6.2016.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie
Powiatów, 
Marszałek Województwa
Mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.21 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 10 września  2016 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

 

szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

14 września 2016 r.

 

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

 

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

22 września 2016 r.

 

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

 

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

 

29 września 2016 r.

 
 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

Jednostka organizacyjna

Osoba

Adres e-mail

Kier

Telefon

Wydział Zarządzania Informacją

Tomasz

Wojtan

sio@kuratorium.waw.pl

22

551-24-00 w. 2021

Delegatura Siedlce

Tomasz Pachecki

sio.siedlce@kuratorium.waw.pl

25

632 60 00

Delegatura Płock

Jakub

Stasiak

sio.plock@kuratorium.waw.pl

24

262-65-35; 262-02-02

Delegatura Ciechanów

Grzegorz Tyburski

sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl

23

672-44-71

Delegatura Ostrołęka

Ireneusz

Ciak

sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl

29

760-42-91

Delegatura Radom

Rafał Błędowski

sio.radom@kuratorium.waw.pl

48

362-08-12

 

Z wyrazami szacunku,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Informacją 

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.08.2016
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry