Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiana rozporządzenia - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiana rozporządzenia

29 lipca 2016 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Zmiany dotyczą m.in. terminów przekazywania niektórych danych do SIO.

W rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

  • odstępuje się od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, danych dotyczących rodzaju i wymiaru zajęć i czynności nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz danych dotyczących wyników sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej oraz danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu;
  • określa się termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;
  • ogranicza się liczbę określanych w rozporządzeniu terminów, w których będą przekazywane dane do bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanego dalej „SIO”;
  • dostosowuje się terminologię stosowaną w rozporządzeniu do terminologii używanej w przepisach regulujących funkcjonowanie sytemu oświaty.

Więcej informacji o wprowadzonych zmianach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.08.2016
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry