Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczna i przyjazna szkoła - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” został przyjęty na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2014r. Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Program jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.), a także działań podjętych w 2013 r. w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych” oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”.

Program stanowi narzędzie inicjowania i koordynowania na szczeblu centralnym i wojewódzkim działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Model osiągania efektów w postaci poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa został oparty na  założeniach psychologii pozytywnej i pozytywnej profilaktyki koncentrującej się głównie na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły lub placówki i jej społeczności.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przy konstruowaniu Programu uwzględniło wnioski płynące z badań: ESPAD, HBSC, UNICEF, WHO1  nad zachowaniami problemowymi i ryzykownymi dzieci i młodzieży w obszarach: agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy, używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, zaburzeń zdrowia psychicznego, zachowań żywieniowych i zaburzeń odżywiania oraz aktywności fizycznej, jak również zalecenia Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonych kontroli w szkołach i placówkach oświatowych.

Na poziomie wojewódzkim zadania wynikające z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” koordynuje Wojewoda Mazowiecki przy pomocy wojewódzkiego zespołu koordynującego, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Mazowiecki Kurator Oświaty w ramach realizacji Programu ustalił priorytetowe zadania do realizacji w 2016 r., m.in. w zakresie: kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.  Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne pod linkiem.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Bezpieczna i przyjazna szkoła" 2016 r. - sprawozdanie

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach dotacji celowej na realizację działań na 2016 rok

"Bezpieczna i przyjazna szkoła" - wyniki naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań w 2016 r.

Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”

 

Informujemy, że na stronie internetowej ORE zostały zamieszczone materiały z regionalnych konferencji „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które zrealizowano w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/7302-wychowanie-i-profilaktyka-na-rzecz-bezpiecze%C5%84stwa

Metryczka

Data publikacji 12.01.2016
Data modyfikacji 18.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Walo
Osoba udostępniająca informację:
Marta Walo
do góry