Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Priorytetowe zadania do realizacji w 2016 r. - Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Priorytetowe zadania do realizacji w 2016 r. - Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Cele i ich priorytetowe zadania do realizacji w 2016 r.

                                                                                                                                                                                                                Warszawa, 23 grudnia 2015 r.

ZSE.531.1.2015.MZ          

                                                                                             

 

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 

Ustalam priorytetowe zadania do realizacji w 2016 r. w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:  

 

Cel główny programu:

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

 

Cel szczegółowy nr 1:

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły
i placówki.

Rekomendowane zadania:

 1. prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach początkowych każdego etapu edukacyjnego, oraz w grupach wychowawczych;
 2. upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów i wychowanków ze pecjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i językowo, wielojęzycznych oraz idei bezpiecznej i efektywnej edukacji włączającej uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami,
 3. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i wychowankami i ich rodzicami, w tym kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej.

 

Cel szczegółowy nr 2

Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy:

Rekomendowane zadania:

 1. wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
 2. realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy;
 3. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy;
 4. realizacja przez szkoły i placówki, w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze  (MOW) i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS), programów z poziomu profilaktyki wskazującej, adresowanych do uczniów i wychowanków z utrwalonymi zachowaniami agresywnymi, wymagających interwencji i dalszych działań korekcyjnych, edukacyjno-terapeutycznych;
 5. doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 6. prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy.

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.

Rekomendowane zadania:

 1. realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
 2. wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju  Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności;
 3. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach systematycznych, długofalowych, trwających co najmniej przez okres realizacji programu, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 4. udzielanie wsparcia dla nauczycieli i wychowawców w formie, m. in. superwizji, coachingu i grup wsparcia w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej z uczniami, wychowankami, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i innymi pracownikami szkoły/placówki.

2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie  prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególnośc w środowisku tzw. nowych mediów.

Rekomendowane zadanie:

 1. realizacja w szkołach i placówkach programów profilaktycznych, dotyczących zagrożeń przestrzeni medialnej, uwzględniających współpracę z rodzicami i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

2.4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.

Rekomendowane zadania:

 1. uwzględnienie tematyki przeciwdziałania przemocy, w tym seksualnej, w działalności szkoły i placówki;
 2. tworzenie lokalnych sieci wsparcia dla uczniów i wychowanków przeżywających kryzysy rozwojowe i życiowe.

 

Cel szczegółowy nr 3

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Rekomendowane zadania:       

 1. organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, w szczególności:

 1. organizacja żywienia w szkole i placówce zapewniającego ciepły i zgodny z normami żywieniowymi posiłek,
 2. uwzględnianie potrzeb dzieci w zakresie diety,
 3. zapewnienie odpowiedniego asortymentu sklepiku szkolnego,
 4. tworzenie ogródków przyszkolnych;

​2. ​zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią.

 

                                                                    Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                               / - /

                                                                  Dorota Sokołowska

Metryczka

Data publikacji 28.12.2015
Data modyfikacji 18.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzenna Zaleska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Walo
do góry