Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo do organów prowadzących i dyrektorów szkół w sprawie naboru wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo do organów prowadzących i dyrektorów szkół w sprawie naboru wniosków

Warszawa,  20 listopada 2015 r.
logo MKO
 
ZIN.531.8.2.2015.AL

Organy prowadzące
Publiczne i niepubliczne szkoły
Biblioteki pedagogiczne
w województwie mazowieckim

 

W nawiązaniu do pisma ZIN.531.8.2.2015.AL z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uprzejmie informuję, że w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w zakresie procedury składania wniosków przez zespoły szkół bądź zespoły placówek oświatowych Mazowiecki Kurator Oświaty występował do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o interpretację zapisów programu.

W dniu 19 listopada 2015 r. Departament Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej przekazał interpretację w zakresie zgłoszonych pytań i wątpliwości, z której wynika, że w przypadku funkcjonowania szkoły (podstawowej, gimnazjum czy ponadgimnazjalnej)  w jednostce złożonej – czy to zespół szkół, zespół placówek oświatowych czy ośrodek – wniosek składa szkoła (odpowiednio z adnotacją – w zespole ...itd.).  Zatem w przypadku zespołów wskazane  jest składanie odrębnych wniosków szkół.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o weryfikację złożonych przez szkoły wniosków, pod kątem prawidłowości zawartych w nich danych (zgodnie z zapisami uchwały Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).

Ma to znaczenie również ze względu na klasyfikację budżetową, ponieważ środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna itd.), nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół.

Przypominam o terminie złożenia wniosków przez organ prowadzący do Mazowieckiego Kuratora Oświaty – do dnia 15 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu).

Organ prowadzący składa wniosek wraz z zestawieniem zbiorczym w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al.Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego w formacie Excel na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl.

Ocenie nie będą podlegały wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 

Metryczka

Data publikacji 20.11.2015
Data modyfikacji 11.01.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Walo
do góry