Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Warszawa,  dn. 12 listopada 2015 r.
logo MKO
 

ZIN.531.8.2.2015.AL

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły
i biblioteki pedagogiczne

Dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych
w woj. mazowieckim
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Rada Ministrów w dniu 6 października 2015 r. wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667).

 

Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych.

 

Program, w tym Priorytet 3, będzie realizowany w latach 2016-2020.

 

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

 

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

Kryterium

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego
(do każdej z podanych kwot należy dodać minimum 20-procentowy wkład własny organu prowadzącego)

Wkład własny organu prowadzącego

Koszt całkowity zadania

szkoły, w których liczba uczniów wynosi do 70 uczniów

2 480 zł

620 zł

3 100 zł

szkoły, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 uczniów

4 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

szkoły, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170 uczniów

12 000 zł

3 000 zł

15 000 zł

biblioteki pedagogiczne

4 600 zł

1 150 zł

5 750 zł

 

 

Termin złożenia przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosku do organu prowadzącego: do dnia 20 listopada 2015 r.

Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Mazowieckiego Kuratora Oświaty: do dnia 15 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu).

 

Organ prowadzący składa wniosek wraz z zestawieniem zbiorczym w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego w formacie Excel na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl .

Ocenie nie będą podlegały wnioski niepełne lub złożone po terminie.

 

Wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/wniosek-dyrektora-szkoly_biblioteki-pedagogicznej1-2.html

 

Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży w tym kształtowanie twórczych postaw. Doposażenie bibliotek pedagogicznych w książki, w tym w literaturę pedagogiczną i metodyczną, będzie stanowić pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań i postaw czytelniczych uczniów.

 

Zachęcam Państwa zatem do zapoznania się z zasadami realizacji programu i podjęcia działań, mających na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa i rozwój bibliotek w województwie mazowieckim.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem:

https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

 

 

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 

Metryczka

Data publikacji 13.11.2015
Data modyfikacji 11.01.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry