Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy programy pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” - zweryfikowane dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy programy pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” - zweryfikowane dane

Warszawa, 2 września 2015 r.
logo MKO
 
ZIN.531.3.3.2015.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin

Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc skierowana jest do trzech grup uczniów:

 • najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum,
 • uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących;
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

  Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Przypominam, że zgodnie z cyt. programem, w roku 2015 należy stosować kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114), wynoszące 574 zł.
Zatem tylko na podstawie przepisów tej ustawy może być obliczany dochód na członka rodziny do programu „Wyprawka szkolna".

Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można pod następującym adresem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna

W celu zapewnienia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej szczególnej opieki ze strony państwa w 2015r., zwłaszcza w sytuacji, kiedy samorządy terytorialne mają możliwość pozyskania i dysponują środkami na udzielenie stosownego wsparcia, proszę o realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów.

W celu przekazania informacji o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem:

http://oswiatamazowiecka.pl/Wyprawka2015/index.php w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2015 roku, a następnie przesłać go (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2015”

 

Proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu, zakresem przyznawanej pomocy i obowiązującymi kryteriami.

Akty prawne dotyczące programu są dostępne pod adresami:

/ftp/dokumenty/Uchwala_Wyprawka_szkolna_2015.pdf

/ftp/dokumenty/Zalacznik_do_Uchwaly_2015.pdf

/ftp/dokumenty/Rozporzadzenie_z_dnia_23_06_2015.pdf

                                                                                                                       

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

    

Metryczka

Data publikacji 03.09.2015
Data modyfikacji 06.10.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry