Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program "Książki naszych marzeń" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program "Książki naszych marzeń"

26 maja 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”.

Warszawa, 09 czerwca 2015 r.
logo MKO
 
ZIN.531.4.2.2015.DS
 

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej

Dyrektorzy szkół Szanowni Państwo,
 

uprzejmie informuję, że w dniu 26 maja 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”.

 

Celem głównym programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Program ma wspierać organy prowadzące szkoły przez zakup do bibliotek szkolnych:

  • książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,
  • książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Program ma promować czytelnictwo wśród uczniów, a wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia.

 

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 

Do dnia 24 czerwca 2015 r. dyrektor szkoły, chcący skorzystać z programu, składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Do wniosku należy dołączyć opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dotyczące planowanego zakupu książek.

 

Do dnia 8 lipca 2015 r. (decyduje data wpływu) z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego  organ prowadzący szkołę występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Organ prowadzący szkołę składa wniosek wraz z zestawieniem zbiorczym w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego w formacie Excel na adres: knm@kuratorium.waw.pl .

 

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych, wynosi:

Liczba uczniów

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego
(do każdej z podanych kwot należy dodać
20-procentowy wkład własny
organu prowadzącego)

Wkład własny organu prowadzącego Koszt całkowity zadania
szkoły, w których liczba uczniów wynosi
do 70 uczniów

(stan na 30 IX 2014 r., wg SIO)
1 000 zł 250 zł 1 250 zł

szkoły, w których liczba uczniów
wynosi od 71 do 170 uczniów

(stan na 30 IX 2014 r., wg SIO)

1 300 zł 325 zł 1 625 zł

szkoły, w których liczba uczniów
wynosi więcej niż 170 uczniów

(stan na 30 IX 2014 r., wg SIO)

2 170 zł 542,50 zł 2 712,50 zł

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” i do podjęcia działań, mających na celu przygotowanie danych i informacji niezbędnych do udziału w programie.  Jest on niewątpliwie szansą na wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych o pozycje cieszące się zainteresowaniem uczniów i jednocześnie użyteczne dla realizacji podstawy programowej.

 

Informacji udziela p. Dominika Stodolak – Wydział Zarządzania Informacją tel. 22 551 24 00 w. 2104.

 

Z poważaniem,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
- //-
Katarzyna Góralska

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.06.2015
Data modyfikacji 13.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry