Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podpisywanie umów na realizację programu - Radosna szkoła 2014 (dodatkowy nabór) - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisywanie umów na realizację programu - Radosna szkoła 2014 (dodatkowy nabór)

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

                                                                                                                                                     Warszawa, dnia 07 listopada 2014 roku

 ZIN.531.1.31.2014.MC

 

 

                                                                Organy prowadzące szkoły

                                                                objęte Rządowym programem

                                                                „Radosna szkoła”- edycja 2014 -

                                                                dodatkowy nabór wniosków

 

 

 

Dotyczy: podpisywania umów na realizację programu

 

 

 

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

W celu umożliwienia sprawnego i terminowego przekazania organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach przyznanego wsparcia zapraszam osoby reprezentujące organy prowadzące do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32
w Warszawie, pokój 210 w celu podpisania umowy.

Proszę o informację, w jakim terminie możecie Państwo podpisać umowę w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie.  Jeżeli nie jest możliwy przyjazd, również proszę o informację telefoniczną lub mailową, wtedy umowa zostanie wysłana do Państwa pocztą wraz z instrukcją jej podpisania.

Osobami reprezentującymi organ prowadzący szkołę, który jest jednostką samorządu terytorialnego są: Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta/ Starosta oraz Skarbnik Gminy/ Miasta/ Powiatu.

W przypadku organów prowadzących niebędących jednostką samorządu terytorialnego są to osoby upoważnione na podstawie KRS -u lub innego rejestru.

 

Bardzo proszę, aby Państwo posiadali przy sobie:

-          pieczątki imienne osób podpisujących umowę,

-          pieczątkę organu prowadzącego,

-          numer rachunku bankowego organu prowadzącego.

W przypadku organów prowadzących niebędących jednostką samorządu terytorialnego dodatkowo proszę o dostarczenie:

-          kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, poświadczający status prawny Dotowanego,

-          zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Marta Czubaszek,  tel.: 22 551 24 00 wew. 2102

e-mail: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl

 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Ogłoszenia – Programy Rządowe.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

                    /-/

            Karol Semik

Metryczka

07.11.2014
Data publikacji 07.11.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry