Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

"Wyprawka szkolna" w 2014 r. - zweryfikowane dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Wyprawka szkolna" w 2014 r. - zweryfikowane dane

Zbieranie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

                                                                                                               Warszawa, dnia 3 września 2014 r.

 ZIN.531.3.8.2014.JK

 

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast i Gmin

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

 

Dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
 

W celu zapewnienia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej szczególnej opieki ze strony państwa w 2014 r., zwłaszcza w sytuacji, kiedy samorządy terytorialne mają możliwość pozyskania i dysponują środkami na udzielenie stosownego wsparcia, proszę o realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów.
 

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem:

http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/Wyprawka2014 w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 16 września 2014 roku, a następnie przesłać go (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2014”

 

Akty prawne dotyczące programu są dostępne pod adresami:

http://www.men.gov.pl/images/do_pobrania/Uchwa%C5%82aWyprawka-1.pdf,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1024
 

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
 

• słabowidzących,

• niesłyszących,

• słabosłyszących,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.


W 2014 r. do otrzymania podręczników uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

• słabosłyszący,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. 
 

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych - określa tabela znajdująca się w Uchwale Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”:

http://www.men.gov.pl/images/do_pobrania/Uchwa%C5%82aWyprawka-1.pdf,

           

                     Z poważaniem,

 

 

                              Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                           / - /

                                          Katarzyna Góralska

                                 Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

Starostowie PowiatówMetryczka

03.09.2014
Data publikacji 03.09.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry