Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 - ZWERYFIKOWANE DANE - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 - ZWERYFIKOWANE DANE

Szanowni Państwo,w związku z realizacją Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2013 r., ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów biorących udział w programie.

ZIN.531.3.20.2013.MC                                                        Warszawa, 26 sierpnia  2013 r.

 

 

Starostowie Powiatów

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego


 
Dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2013 r., ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów biorących udział w programie.

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem: http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/wyprawka2013 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2013 roku, a następnie przesłać go (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2013”

W dniu 18 lipca wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna'. Akty prawne dotyczące programu są dostępne pod adresem:

·         http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Uchwaa_Nr_125.2013_Rady_Ministrw_z_dnia_12_lipca_2013_r.pdf

·         http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/rozporzadzenie_Wyprawka.pdf

Jednocześnie proszę o wypełnienie tabeli dotyczącej zapotrzebowania na II transzę środków finansowych (załącznik) i  przesłanie  do Wydziału  Finansów i Kadr za pośrednictwem fax-u nr (22) 551 24 32 nie później niż do 13 września 2013 r. (jeżeli kwota z I transzy przyznanych środków jest wystarczająca na realizację programu w 2013 r. tabelkę również należy wypełnić).

Osobą do kontaktu w zakresie tabeli jest Krystyna Stańczak tel. (22) 551 24 32.

 

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

·         kl. I - III - do kwoty 225 zł

·         kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

·         kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł

·         kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł

·      w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

 

                                                                                     Z poważaniem

 

 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/-/

             Katarzyna Góralska

   Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

27.08.2013
Data publikacji 27.08.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry