Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyprawka szkolna 2013 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyprawka szkolna 2013

Dotyczy: wstępnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Formularz wypełniają wyłącznie gminy/miasta, natomiast Starostwa Powiatowe otrzymują pismo do wiadomości, w celu współpracy z gminami w zakresie realizacji programu.

Formularz wypełniają wyłącznie gminy/miasta, natomiast Starostwa Powiatowe otrzymują pismo do wiadomości, w celu współpracy z gminami w zakresie realizacji programu.
ZIN.531.3.2.2013.AL                                             Warszawa, dnia 06 czerwca 2013 r.

 

 

Starostowie Powiatów

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego


 
Dotyczy: wstępnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

 

Szanowni Państwo,

 

nawiązując do pisma Pana Przemysława Krzyżanowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie przygotowywanego do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, uprzejmie proszę o przekazanie wstępnych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia ww. programem.


W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem: http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/wyprawka2013 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 roku, a następnie przesłać go (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2013”

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Akty prawne/Rządowe programy i projekty lub pod adresem: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5005%3Awyprawka-szkolna-2013&catid=255%3Afinanse-na-edukacj-aktualnoci&Itemid=68

W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana jest do uczniów:

1)  klas I – III i V szkoły podstawowej,

2)  klas I – III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I-go stopnia,

3)  klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

4)  klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego, klasy II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej,

5)  słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. Podstawą do skorzystania z pomocy przez ww. uczniów jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że w przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkoły muzycznej I-go stopnia kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.) a w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostało kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.).

 

Ponadto w 2013 r. pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego może stanowić 5% uczniów uprawnionych. Do omawianej grupy są włączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I-go stopnia.

Gmina przekazuje do Kuratorium Oświaty informację o szacunkowej liczbie uczniów, uprawnionych do objęcia programem w odniesieniu do następujących szkół:

1)  dla których jest organem prowadzącym,

2)  dla których organem prowadzącym jest: jednostka samorządu terytorialnego inna niż gmina, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna,

3)  prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska,

4)  prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej,

5)  prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, gmina, na terenie której znajdują się ww. szkoły zwraca się do organów prowadzących te szkoły o udzielenie informacji o szacunkowej liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu, uczęszczających do tych szkół.

W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości, wprowadzono zapis dający możliwość uzyskania stosownej pomocy na zasadach ogólnych, bezpośrednio od gminy, na terenie której znajduje się szkoła resortowa. W związku z tym, liczba uczniów uprawnionych, ustalona przez gminę, obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości.

Jednocześnie informuję, że w przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, liczba uczniów, uprawnionych do otrzymania pomocy, zostanie wskazana Ministrowi Edukacji Narodowej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

                                                                                     Z poważaniem

  

Mazowiecki Kurator Oświaty
                                       /-/
                      mgr inż. Karol Semik

Metryczka

06.06.2013
Data publikacji 06.06.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry