Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

"Radosna szkoła" edycja 2013 - Umowy - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Radosna szkoła" edycja 2013 - Umowy

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

                                                                                                            Warszawa, dnia 27  maja 2013 roku

  ZIN.531.1.20.2013.MC

 

 

 

                                                                    Organy prowadzące szkoły

                                                                    objęte Rządowym programem

                                                                    „Radosna szkoła”- edycja 2013

 

 

 

Dotyczy: podpisywania umów na realizację programu

 

 

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

W celu umożliwienia sprawnego i terminowego przekazania organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach przyznanego wsparcia zapraszam osoby reprezentujące organy prowadzące do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie, pokój 210 w celu podpisania umowy.

Proszę o informację, w jakim terminie możecie Państwo podpisać umowę w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie.  Jeżeli nie jest możliwy przyjazd, również proszę o informację telefoniczną lub mailową, wtedy umowa zostanie wysłana do Państwa pocztą wraz z instrukcją jej podpisania.

Osobami reprezentującymi organ prowadzący szkołę, który jest jednostką samorządu terytorialnego są: Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta/ Starosta oraz Skarbnik Gminy/ Miasta/ Powiatu.

W przypadku organów prowadzących niebędących jednostką samorządu terytorialnego są to osoby upoważnione na podstawie KRS -u lub innego rejestru.

Bardzo proszę, aby Państwo posiadali przy sobie:

-          pieczątki imienne osób podpisujących umowę,

-          pieczątkę organu prowadzącego,

-          numer rachunku bankowego organu prowadzącego.

W przypadku organów prowadzących niebędących jednostką samorządu terytorialnego dodatkowo proszę o dostarczenie:

-          kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, poświadczający status prawny Dotowanego,

-          zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Marta Czubaszek,  tel.: 22 551 24 00 wew. 2102

e-mail: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl

 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie znajduje się pod adresem:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/5648/rz%C4%85dowy-program-radosna-szko%C5%82a-edycja-2013.html .

 

                                                                                    

 

                                                                                     Z poważaniem

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

       /-/

Karol Semik

 

 

 

 

Metryczka

27.05.2013
Data publikacji 27.05.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry