Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013

Ogłoszenie wyników oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące szkoły w ramach V edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” 2013 r.


 

 

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na podstawie dokonanej oceny Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W V edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły wnioski organów prowadzących na łączną kwotę 7.674.314 zł. Kwota wsparcia finansowego przyznana województwu mazowieckiemu na rok 2013 została rozdysponowana zgodnie z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na 103 wnioski szkół – na ogólną kwotę 7.417.548 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe odpowiednio na zakup i zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów modernizacji szkolnych placów zabaw oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

Uprzejmie informuję, że organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów o udzielenie dotacji celowej w ramach programu.


                                                                                
                                                                                                                Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                                                                                                      /-/
                                                                                                                            Karol Semik      


 

 

 


Metryczka

22.05.2013
Data publikacji 12.03.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry