Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo w sprawie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo w sprawie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

ZIN.531.2.4.2012.AL                                              Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r.
 
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie
województwa mazowieckiego
 
Dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego
 
Dotyczy: programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 
W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącej realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uprzejmie informuję, że na terenie województwa mazowieckiego odsetek uczniów, którym dyrektor udzielił pomocy na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) w odniesieniu do liczby uczniów, którzy taką pomoc mogli otrzymać wynosi zaledwie 19%. Ponadto odsetek ten uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W nawiązaniu do pisma nr DZSE-KT-045-3/11 z dn. 1.07.2011 r., w którym Minister Edukacji Narodowej wskazuje, że należy zintensyfikować działania dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy mogą udzielić pomocy dzieciom i uczniom w zakresie dożywiania zgodnie z trybem określonym w art. 6a cytowanej ustawy, ponownie zwracam się z prośbą o dokładną analizę potrzeb i udzielenie niezbędnej pomocy w powyższym zakresie. Przypominam, że dzieci uczące się w szkołach i dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, po wyrażeniu chęci zjedzenia przez nie posiłku, mają możliwość otrzymania pomocy w formie posiłku bez ustalania sytuacji ich rodziny (rodzinny wywiad środowiskowy) oraz bez decyzji administracyjnej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 6a ust. 4 cytowanej powyżej ustawy z pomocy w zakresie dożywiania może skorzystać dodatkowe 20 % uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
Zatem, należy zadbać o pełniejsze wykorzystanie zapisów art. 6a ww. ustawy dotyczących możliwości otrzymania pomocy przez dodatkowe 20 % uczniów i dzieci dożywianych na terenie gmin.
Zachęcam do zapoznania się z możliwościami, jakie daje program i proszę o zintensyfikowanie działań w zakresie jego realizacji w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystane zostały możliwości udzielenia pomocy uczniom w formie posiłku.
 
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/ - /
Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 

Metryczka

28.08.2012
Data publikacji 28.08.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Mokrogulska
do góry