Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„RADOSNA SZKOŁA” 2012 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„RADOSNA SZKOŁA” 2012 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

Działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ( Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłaszam dodatkowy nabór wniosków na rok 2012

ZIN.531.1.35.2012.MC                                                                                                                   Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 roku

 

 

Organy prowadzące publiczne
i niepubliczne szkoły podstawowe
oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne
I stopnia 

„RADOSNA SZKOŁA” 2012 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

 

Działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ( Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.)


ogłaszam dodatkowy nabór wniosków na rok 2012

 

w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –

„Radosna szkoła”.

 

Wnioski mogą być składane odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw – dotyczy szkół, które nie skorzystały jeszcze z programu w poszczególnym zakresie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce „Finanse na edukację” - „Radosna szkoła”.

Program rządowy zakłada, że wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole i utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i stworzy bezpieczne i przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.  

Zachęcam organy prowadzące oraz szkoły do udziału w programie. Jest on niewątpliwie szansą dla publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, dzięki którym szkoły zostaną dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków, a nauczyciele otrzymają dodatkowe wsparcie, które ułatwi realizowanie podstawy programowej.

Do wykorzystania w 2012 roku pozostała kwota ponad 2,6 mln zł.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie (pok. 107) lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa do dnia 6 lipca 2012 roku  z dopiskiem na kopercie „RADOSNA SZKOŁA”.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl w zakładce: Dla szkół i samorządów/Programy rządowe; link bezpośredni:
www.kuratorium.waw.pl/pl/news/4434/rz%C4%85dowy-program-radosna-szko%C5%82a-edycja-2012.html

 

 

                                                                                                                                 Z poważaniem

 

 

                                                                                                                                                    Wojewoda Mazowiecki

                                                                                                                                                                       /-/

                                                                                                                                                          Jacek Kozłowski

                                                                                                  

 

Metryczka

19.06.2012
Data publikacji 19.06.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry