Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

RADOSNA SZKOŁA 2012 - INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISANIA UMÓW - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

RADOSNA SZKOŁA 2012 - INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISANIA UMÓW

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012, informuje, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

ZIN.531.1.18.2012.MC                                                        Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku

 

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła”

Edycja 2012

 

 

Dotyczy: podpisywania umów na realizację programu

 

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012, informuje, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

W celu umożliwienia sprawnego i terminowego przekazania organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach przyznanego wsparcia zapraszam osoby reprezentujące organy prowadzące do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie, pokój 211 w celu podpisania umowy. Podpisywanie umów będzie odbywało się w terminie do 18 maja 2012 r. Umowy, które nie zostaną podpisane w wyżej wymienionym terminie zostaną wysłane do Państwa pocztą.

Osobami reprezentującymi organ prowadzący szkołę, który jest jednostką samorządu terytorialnego są: Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta/ Starosta oraz Skarbnik Gminy/ Miasta/ Powiatu.

W przypadku organów prowadzących niebędących jednostką samorządu terytorialnego są to osoby upoważnione na podstawie KRS -u lub innego rejestru.

Bardzo proszę, aby Państwo posiadali przy sobie:

-          pieczątki imienne osób podpisujących umowę,

-          pieczątkę organu prowadzącego,

-          numer rachunku bankowego organu prowadzącego,

-          dane do osoby, z którą można się kontaktować w sprawie programu (imię i nazwisko,
nr telefonu).

W przypadku organów prowadzących niebędących jednostką samorządu terytorialnego dodatkowo proszę o dostarczenie:

-          kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, poświadczający status prawny Dotowanego,

-          zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

W powyższej sprawie informacji udzielają:

p. Marta Czubaszek,  tel.: 22 551 24 00 wew. 2112

p. Józef Kostka, tel.: 22 551 24 00 wew. 2113

 

 

 

Z poważaniem
 

                 Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                       /-/

                            Karol Semik


Lista szkół, które otrzymały wsparcie znajduje się pod adresem:
www.kuratorium.waw.pl/pl/news/4174/rz%C4%85dowy-program-radosna-szko%C5%82a-edycja-2012.html

Metryczka

26.04.2012
Data publikacji 26.04.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry