Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 154/2011 w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 178, poz. 1062).

BKO.531.2.9.2011.AL                                       Warszawa, dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

 

dotyczy: Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 154/2011 w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 178, poz. 1062).

 

Cele programu:

- wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i uczniów ze względu na skutki występujących na terenie kraju w 2011 r. nawałnic, huraganów, deszczy nawalnych lub gradobicia, a także mogących wystąpić powodzi;

- zapewnienie dzieciom i uczniom wsparcia finansowego w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne, tj. na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków edukacyjnych.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 1.000 zł dla jednego dziecka lub ucznia.

 

Kryterium przyznania pomocy:

Pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym 2011/2012 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany:

 

1)  zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) w wysokości do 6.000 zł na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w związku ze stratami poniesionymi w 2011 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności gradobicia lub powodzi, lub

2)  zasiłek celowy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996), z wyłączeniem zasiłku celowego przyznanego wyłącznie w związku ze szkodami spowodowanymi wystąpieniem w 2011 r. przymrozków wiosennych.

 

Zasady wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne:

Wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie przyznanych na terenie gminy, ze środków pomocy społecznej, zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w związku ze stratami poniesionymi w 2011 r. przez rodziny w wyniku niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych (na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych (…)), ustali liczbę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa, wójt, burmistrz, prezydent miasta wypłaca niezwłocznie zasiłek losowy na cele edukacyjne rodzicom dziecka lub ucznia (rodzicom zastępczym, prawnym opiekunom) albo pełnoletniemu uczniowi.

 

 

W związku z powyższym proszę o przekazanie danych o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do objęcia pomocą - zgodnie z załączoną tabelą, niezwłocznie po zebraniu informacji w tym zakresie na terenie gminy/miasta.


Wypełnioną tabelę należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: aldona.lodzinska@kuratorium.waw.pl do dnia 9 września 2011 r., a następnie w wersji papierowej z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta z dopiskiem „ZASIŁEK LOSOWY” na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Karol Semik

Metryczka

31.08.2011
Data publikacji 31.08.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry