Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

WYPRAWKA SZKOLNA - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WYPRAWKA SZKOLNA

Dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”

BKO.531.2.7. 2011.AL                                                Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 roku

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

 

Dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym  
                programem pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”

 

 

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”  wprowadzonego Uchwałą Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. oraz w nawiązaniu do pisma Pana Zbigniewa Włodkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w którym wskazuje na małe zaangażowanie się jednostek samorządu terytorialnego w realizację pomocy w ramach ww. programu oraz na drastyczne rozbieżności pomiędzy deklarowanymi potrzebami a realnym wykorzystaniem przekazanych dotacji, zwracam się z prośbą o poddanie szczegółowej analizie danych przekazywanych w zakresie realizacji programu oraz o udzielenie w powyższym zakresie pomocy dla uczniów z rodzin, które takiej pomocy potrzebują.

W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie pochodzący z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w większym stopniu niż pozostali narażeni są na niepowodzenia edukacyjne związane z problemami ekonomicznymi rodziny. Brak środków finansowych na podstawowe potrzeby w gospodarstwie rodzinnym powoduje także ograniczenia w dostępie do pełnego wyposażenia dziecka w podręczniki szkolne. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest jedną z dostępnych form realizacji zadania dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz uczniów niepełnosprawnych. Umożliwienie otrzymania dofinansowania zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym jest stworzeniem warunków równych szans oraz znacząco wpływa na eliminowanie barier o charakterze środowiskowym w dostępie do usług edukacyjnych, nie ograniczając prawa wyboru jedynie tego podręcznika, który został opracowany specjalnie dla ucznia niepełnosprawnego.

Zatem, w celu zapewnienia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej szczególnej opieki ze strony Państwa w 2011 r., zwłaszcza w sytuacji, kiedy samorządy terytorialne mają możliwość pozyskania i dysponują środkami na udzielenie stosownego wsparcia, proszę o realizację zadania w taki sposób, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów.

 

W związku z realizacją programu w 2011 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów biorących udział w programie.

W celu przekazania informacji dotyczącej zweryfikowanej liczby uczniów uprawnionych do objęcia Programem w poszczególnych klasach należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem: http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/WyprawkaZweryfikowaneDane/ i przesłać go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011 roku, a następnie  (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie), pocztą na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: „Wyprawka szkolna 2011”.

 

W powyższej sprawie informacji udziela:

p. Monika Adamiak,  tel: 22 551 24 00 wew. 4021

 

Źródła informacji:

-     Uchwała Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”;

-     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652);

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol Semik

 

 

Załącznik:

Informacja nt. Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Pliki do pobrania

Metryczka

24.08.2011
Data publikacji 24.08.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry