Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2011 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2011

Wojewoda Mazowiecki ogłasza dodatkowy nabór wniosków na rok 2011 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”.

BKO.531.1.14.2011.MC                                                                                                               Warszawa,  25 lipca 2011 rok

 

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie,
Wójtowie

 

 

RADOSNA SZKOŁA – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

 

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”( Dz. U. nr 187, poz.1253) uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 9 ust. 6 jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w §10 ust.1, z uwzględnieniem ust. 2 i 5, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki, wojewoda w terminie do dnia 30 września roku, w którym są realizowane środki z danej rezerwy celowej, może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, zgodnie z § 6.

 

Wobec powyższego, Wojewoda Mazowiecki ogłasza dodatkowy nabór
wniosków na rok 2011 w ramach

 

Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

„Radosna szkoła”.

 

Wnioski mogą być składane na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych oraz na utworzenie, zwrot kosztów utworzenia, modernizację oraz zwrot kosztów modernizacji szkolnych placów zabaw. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl w zakładce „Finanse na edukację” - „Radosna szkoła”.

Do wykorzystania w 2011 roku pozostała kwota ok. 4 mln zł.

Przypominamy Beneficjentom Programu o możliwości składania w dodatkowym naborze wniosków o zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw powstałych w 2010 i 2011 roku.

Wnioski należy złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa do dnia  09.08.2011 roku.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/2882/wnioski-radosna-szko%C5%82a-edycja-2011.html .

 

                                                                                                                                                                       Z poważaniem

 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                   
Wojewoda Mazowieckiego

                                                                                                                                                                                    w/z

                                                                                                                                                                                                           /-/

                                                                                                                                                                                              Dariusz Piątek

                                                                                                                                                                                   Wicewojewoda Mazowiecki

 

 


Metryczka

26.07.2011
Data publikacji 26.07.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry