Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program "Radosna szkoła" - edycja 2011 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program "Radosna szkoła" - edycja 2011

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2011

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, uwzględniając w szczególności następujące kryteria:

  • liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych,
  • wyrównywanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarze wiejskim,
  • aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach i dysponowania szkolnymi placami zabaw dostosowanymi do potrzeb uczniów klas I-III,
  • potrzeby szkół w zakresie zakupu albo zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i utworzenia lub modernizacji albo zwrotu kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

Ocena wniosków dokonana została przez Zespół oceniający na podstawie przygotowanej karty oceny, odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego i była oceną punktową. Wnioski rekomendowane do przyznania wsparcia finansowego zostały przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu, który podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.


W III edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło 345 wniosków na łączną kwotę 20.681.336,12 zł. Kwota wsparcia finansowego przyznana województwu mazowieckiemu na rok 2011 wyniosła 21.428.000,00 zł i została rozdysponowana zgodnie z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na 300 wniosków – na ogólną kwotę 18.425.216,22 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

 


Metryczka

17.03.2011
Data publikacji 17.03.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry