Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Realizacja Rządowego Programu 'Radosna Szkoła' - EDYCJA 2010 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja Rządowego Programu 'Radosna Szkoła' - EDYCJA 2010

Dotyczy Kwestionariusza ochrony antykorupcyjnej z realizacji programu w 2010 roku na prośbę Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

KO.ADM.II.CM.077-04/11                                            Warszawa, dnia 24 stycznia 2011 roku

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła”

Edycja 2010

 

 

dotyczy: realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2010

 

 

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 23 grudnia 2010 r., znak M-I-1254/2010), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2010 roku, zgodnie z dotychczasową praktyką wypracowaną na podstawie pisma Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych dotyczącego nawiązania współpracy pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a wojewodami w zakresie antykorupcyjnej ochrony programu „Radosna szkoła” oraz na podstawie pisma Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Tomasza Siemoniaka skierowanego do wojewodów (pismo z dnia 17 lutego 2010 r., znak DAP/073-3/10/KK).

Zgodnie z częścią IX i X Załącznika do Uchwały Nr 153/2010 Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw powinno odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Organy prowadzące nadzorują również sposób wykorzystania zakupionych w ramach programu rządowego pomocy dydaktycznych i użytkowania szkolnych placów zabaw.

Przekazuję w załączeniu następujące dokumenty:

-        kwestionariusz sprawozdawczy,

-        INSTRUKCJA wypełniania kwestionariusza osłony antykorupcyjnej.

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza zgodnie z INSTRUKCJĄ (proszę nie zmieniać formy tabeli w kwestionariuszu).

Wypełnione formularze w formie pliku MS Excel należy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2011 roku.

  

 

 

 

                                           Mazowiecki Kurator Oświaty

                                   /-/

                                         Karol Semik

 

 

  

Załącznik 1 – INSTRUKCJA wypełniania kwestionariusza osłony antykorupcyjnej programu
                       „Radosna szkoła”.
Załącznik 2 – Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej programu „Radosna szkoła”

Pliki do pobrania

Metryczka

26.01.2011
Data publikacji 26.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry