Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie Radosna Szkoła - edycja 2010 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie Radosna Szkoła - edycja 2010

Informacja skierowana dla Organów prowadzących objętych Rządowym programem 'Radosna Szkoła' - edycja 2010

KO.ADM.II.LA.077-42/10/RS                                        Warszawa, dnia 31 grudnia 2010 roku

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła” – edycja 2010

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2010


W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz  upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2010 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00 – 024 Warszawa

Ponadto przypominam, że w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej możliwy był zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń innych, niż wpisane we wniosku (firma, nazwa produktu, kolor, rodzaj, cena, liczba). Dopuszczalny był zatem zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń rekreacyjnych o nazwie innej od wskazanej we wniosku, ale o tym samym przeznaczeniu i funkcji, rozwijającej te same kompetencje i umiejętności u dziecka w zakresie małej i dużej motoryki oraz integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej – zgodnych z założeniami Programu. Możliwe były więc pewne przesunięcia i zmiany kwot wskazanych w kalkulacji kosztów. Jeżeli sytuacja taka miała miejsce, bardzo proszę, aby w sprawozdaniu znalazło się krótkie uzasadnienie zaistniałych zmian.

Sprawozdania szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację szkolnych placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkole w 2010 roku stanowią załączniki do odpowiednich sprawozdań organów prowadzących.

Jednocześnie informuję, że wzory sprawozdań dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W załączeniu:

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – miejsce zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – miejsce zabaw.

 

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – szkolny plac zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – szkolny plac zabaw.


z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

31.12.2010
Data publikacji 31.12.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry