Moje skróty

Schowek

Pokaż (2)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kontrola szkolnych placów zabaw - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola szkolnych placów zabaw

Informacja dotyczącą firmy, która na terenie województwa mazowieckiego będzie dokonywała kontroli utworzonych lub modernizowanych szkolnych placów zabaw pod względem zgodności z założeniami Programu.

KO.ADM.II.LA.077-17/10/RS                                                Warszawa, 6 września 2010 roku

 

 

Organy prowadzące szkoły

Dyrektorzy szkół

woj. mazowieckiego

objęte rządowym programem

„Radosna szkoła”- edycja 2010

 

Dotyczy: Rządowy program „Radosna szkoła” edycja 2010

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” w zakresie tworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw ponownie przekazuję informację dotyczącą firmy, która na terenie województwa mazowieckiego będzie dokonywała kontroli utworzonych lub modernizowanych szkolnych placów zabaw pod względem zgodności z założeniami Programu.

Dane firmy kontrolującej:

TECHELON Sp. z o.o.

ul. Tamka 38

00-355 Warszawa

Tel: 22 826 49 34

Fax: 22 826 48 64

e-mail: Katarzyna.zielska@techelon.pl

Kontakt: Katarzyna Zielska

W celu sprawnej realizacji Programu przekazuję w załączeniu materiały dotyczące planu kontroli oraz wzór protokołu kontroli, co ułatwi właściwe przygotowanie się do odbioru szkolnego placu zabaw przez firmę kontrolującą.

Jednocześnie informuję, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, że w przypadku problemów z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji Programu, z powodu braku ofert lub zbyt wysokich cen przedstawionych w złożonych ofertach, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) w sytuacji, gdy  w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki udziału nie zostały w istotny sposób zmienione, organ prowadzący (szkoła) może rozpocząć procedurę „zamówienia z wolnej ręki”, czyli trybu, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Należy również podkreślić, że otrzymanie dotacji pomniejszonej względem maksymalnej proponowanej w ramach Programu, nie zwalnia dyrektora szkoły z przestrzegania założeń Programu „Radosna szkoła”, czyli nie ma możliwości wybudowania zmniejszonego placu zabaw. Zapisy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915) muszą być bezwzględnie przestrzegane. W sytuacji, kiedy środki, którymi dysponuje organ prowadzący lub dyrektor szkoły są niewystarczające do utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw, należy przeszacować koszty i znaleźć dodatkowe źródło finansowania.

Przypominam również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jako termin zakończenia realizacji utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw zaleca koniec października 2010 roku. Wskazanie tego terminu wynika z faktu, iż przed przekazaniem II transzy środków finansowych wojewoda musi zatwierdzić rozliczenie organu prowadzącego, natomiast plac zabaw musi zostać skontrolowany pod względem zgodności z założeniami Programu. Dotrzymanie tego terminu pozwoli również na uniknięcie sytuacji, kiedy firma kontrolująca będzie dokonywała odbioru zaśnieżonego placu zabaw.

Zwracam się z prośbą o bieżące przekazywanie informacji o ewentualnych problemach, związanych z realizacją Programu.

z up.Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                          / - /

             Mariusz Dobijański

  Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

W załączeniu:

1.    Instrukcja przerowadzania kontroli i wzór protokołu kontroli szkolnego placu zabaw.


Metryczka

08.09.2010
Data publikacji 08.09.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry