Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Sprawozdanie z realizacji programu za okres od stycznia do czerwca 2010 r.

 
Warszawa, dn.11 sierpnia 2010 r.
 
KO.ADM.II.- AM.071-1/10
 
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie
gmin woj. mazowieckiego
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
 
od stycznia 2006 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi monitorowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z powyższymuprzejmie proszę o przedstawienie sprawozdania z realizacji tego programu za okres od stycznia do czerwca 2010 r.
 
 
W załączeniu przekazuję procedurę wpisania danych i proszę o przesłanie ich do dnia 23 sierpnia br. do Kuratorium Oświaty w Warszawie wyłącznie poprzez interaktywny formularz, zawierający trzy tabele, do których należy wpisać dane dotyczące:
 
  • Tabela 1. Struktura placówek uczestniczących w programie
  • Tabela 2. Liczba dzieci i młodzieży objętych programem z podziałem na typy szkół oraz formy wydawanych posiłków
  • Tabela 3. Organizacja dożywiania w szkołach i placówkach oświatowych
 
 
Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, iż dokonana przez MEN analiza danych z 2009 r. wskazuje, że grupą, wobec której należy zintensyfikować działania dotyczące upowszechniania informacji o możliwościach otrzymania pomocy z programu, są nadal uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ich rodzice oraz dyrektorzy i pedagodzy tych szkół.
 
Ponadto zwiększeniu efektywności programu pomoże na pewno współpraca dyrektorów szkół z ośrodkami pomocy społecznej oraz rodzicami dzieci. Podjęte działania spowodują skrócenie czasu zakwalifikowania ucznia do programu oraz kontynuację udzielania wsparcia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy na niższych etapach edukacji korzystali z tej formy pomocy.
 
Należy pamiętać, że w znowelizowanym programie do końca 2013 roku istnieje możliwość otrzymania posiłku przez dzieci uczące się w szkołach i dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które zgłoszą taką potrzebę, bez konieczności ustalania ich sytuacji materialnej, wywiadu środowiskowego i wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.
 
Osobami odpowiedzialnymi za udzielenie wsparcia na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) są dyrektorzy szkół i przedszkoli.
 
 
Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

13.08.2010
Data publikacji 13.08.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry