Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dane szacunkowe dotyczące realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dane szacunkowe dotyczące realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz koniecznością oszacowania środków finansowych potrzebnych do realizacji programu, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że dane zebrane w kwietniu ubiegłego roku były obarczone dużym przeszacowaniem, bardzo proszę o przygotowanie rzetelnych informacji o liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy na Państwa terenie.KO.IPR.II.LA.071-24/10
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 roku


Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie,
WójtowieDotyczy: danych szacunkowych dotyczących realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz koniecznością oszacowania środków finansowych potrzebnych do realizacji programu, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że dane zebrane w kwietniu ubiegłego roku były obarczone dużym przeszacowaniem, bardzo proszę o przygotowanie rzetelnych informacji o liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy na Państwa terenie.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci zostaną uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę:
  • w klasach I-III szkoły podstawowej,
  • w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • w klasie II gimnazjum,
  • w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
  • w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Ponadto pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, objęci zostaną po raz pierwszy uczniowie niepełnosprawni: uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Nowi beneficjenci uwzględnieni w programie uczęszczają m. in. do szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych. Szkoły te prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego inne, niż gmina. W związku z tym Gmina, na terenie której znajdują się ww. szkoły, zwraca się do organów prowadzących te szkoły o udzielenie informacji o szacunkowej liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy z programu, uczęszczających do tych szkół.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:
  1. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
  2. przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Suma uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów w poszczególnych rocznikach zamieszkujących na terenie danej gminy;
  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży – bez względu na kryterium dochodowe.
W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia. Kwoty dofinansowania zostały ustalone na tym samym poziomie bez względu na rodzaj kryterium.
Informacje dotyczące szacunkowej liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem w poszczególnych klasach należy przesłać zgodnie z załączoną tabelą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2010 roku w wersji elektronicznej na adres: wyprawka2010@kuratorium.waw.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2010”
 
Osoby udzielające dodatkowych wyjaśnień:
Aldona Lodzińska – tel. 22/ 551 24 00 w.1101
Marta Czubaszek – tel. 22/ 551 24 00 w.1132

Projekt programu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN www.bip.men.gov.pl, w zakładce: Akty prawne – Projekty aktów prawnych 2008-2010.

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/ - /
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator OświatyW załączeniu: Tabela do wypełnienia – „Wyprawka szkolna 2010 – szacunkowe dane”.

Pliki do pobrania

Metryczka

28.04.2010
Data publikacji 28.04.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry