Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2010 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2010

Szczegółowe informacje dotyczące Rządowego programu 'Radosna szkoła' - edycja 2010.

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2010

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, uwzględniając w szczególności następujące kryteria:
  • liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych,
  • wyrównywanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarze wiejskim,
  • aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach i dysponowania szkolnymi placami zabaw dostosowanymi do potrzeb uczniów klas I-III,
  • potrzeby szkół w zakresie zakupu albo zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i utworzenia lub modernizacji albo zwrotu kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.
Ocena wniosków dokonana została przez Zespół oceniający na podstawie przygotowanej karty oceny, odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego i była oceną punktową. Wnioski rekomendowane do przyznania wsparcia finansowego zostały przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu, który podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W II edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły 1192 wnioski na łączną kwotę 35.391.497,31 zł. Kwota wsparcia finansowego przyznana województwu mazowieckiemu na rok 2010 wyniosła 23.327.904,00 zł i została rozdysponowana zgodnie z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na 940 wniosków – na ogólną kwotę 23.321.990,59 zł.

Wykazy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw oraz wysokość tego wsparcia z podziałem na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajdują się w załącznikach.

Zakup pomocy dydaktycznych
Zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych
Utworzenie placu zabaw
Zwrot kosztów utworzenia placu zabaw
Modernizacja placu zabaw
Zwrot kosztów modernizacji placu zabaw

Metryczka

22.03.2010
Data publikacji 22.03.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry