Moje skróty

Schowek

Pokaż (2)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" edycja 2024-2028 - informacja, nabór wniosków na rok 2024 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" edycja 2024-2028 - informacja, nabór wniosków na rok 2024

Pismo do organów prowadzących i dyrektorów szkół informujące o nowej edycji programu i naborze wniosków — rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" (edycja 2024-2028)

Warszawa, 09 lutego 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.3.5.2024.JW

Organy prowadzące
Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych
i publicznych szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej
na terenie województwa
mazowieckiego

dotyczy: naboru wniosków w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 25 stycznia 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.poz.91).

Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W programie mogą wziąć udział organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia ze wsparcia w programie są wyłączone szkoły, które otrzymały dofinansowanie na podstawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Organ prowadzący może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w czasie trwania programu.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu dla każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 000 zł na realizację działań: doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; stworzenie nowych stołówek szkolnych.

Przykładowy minimalny wkład własny, przy wnioskowanej kwocie 80 000 zł, wynosi 20 000 zł.

  • 25 000 zł na realizację działania: wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przykładowy minimalny wkład własny, przy wnioskowanej kwocie 25 000 zł, wynosi 6 250 zł.

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z powyższych zadań.

Przypominam, że zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia wydatki ponoszone w ramach realizacji programu stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Możliwe jest dopuszczenie wydatków majątkowych, ale wyłącznie w ramach wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Oznacza to, że zakup wyposażenia (np. pieca konwekcyjno-parowego), który stanowić będzie wydatek majątkowy, musi być sfinansowany w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Nie dopuszcza się natomiast dzielenia kosztów jednego urządzenia na kilka pozycji kosztorysowych. Np. piec konwekcyjno-parowy wraz z częściami składowymi (podstawa, system myjący, sonda, zmiękczacz do wody itp.) powinien stanowić jedną pozycję w kalkulacji kosztów.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie powinni przekazać niezbędne dane do organu prowadzącego do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Organ prowadzący szkołę do dnia 30 kwietnia 2024 r. (liczy się data wpływu) składa:

  • wniosek o udzielenie wsparcia finansowego,
  • wykaz szkół objętych wnioskiem,
  • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego (w przypadku, jeżeli wniosek zostanie podpisany przez osoby, inne niż określone w odpowiednich aktach prawnych oraz w przypadku osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego i osób fizycznych).

Wzory dokumentów w wersji edytowalnej, z możliwością ich pobrania oraz informacje dotyczące założeń rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028 zamieszczone są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prawidłowo podpisany komplet ww. dokumentów w formie papierowej należy złożyć do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP, prosimy nie składać drugiego egzemplarza w wersji papierowej! Wniosek złożony w tej formie musi być prawidłowo podpisany, przez upoważnione osoby.

Załącznik (wykaz szkół objętych wnioskiem) prosimy przesłać dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: posilek@kuratorium.waw.pl. Adres mailowy służy wyłącznie do przesłania ww. załącznika.

Przypominam, że organ prowadzący jest zobowiązany do zweryfikowania danych przekazanych przez szkoły pod względem ich prawidłowości i kompletności.

Wniosek organu prowadzącego, który nie spełni wymagań formalnych, nie będzie podlegał ocenie pod względem merytorycznym. Ocenie nie będą podlegały również wnioski złożone po terminie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z założeniami programu i udziału w jego bieżącej edycji.

Z poważaniem

p.o. Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.02.2024
Data modyfikacji 13.02.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry