Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Ogłoszenie wyników naboru wniosków na 2023 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Ogłoszenie wyników naboru wniosków na 2023 r.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0" w 2023 r.

logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

Warszawa,  dnia 13 marca 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

Powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków na 2023 r.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły wnioski na łączną kwotę: 9.042.286 zł.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2023 wynosi: 4.637.967 zł .

Na podstawie protokołu z posiedzenia Zespołu Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując podmioty, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 201 organów prowadzących dla 780 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 4.637.296 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego wraz ze wskazaniem organów prowadzących te szkoły, placówki i biblioteki pedagogiczne znajduje się w załączniku.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy. Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów. Wydatkowanie środków będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

W przypadku rezygnacji organu prowadzącego ze wsparcia finansowego, organ prowadzący pisemnie zawiadamia o tym fakcie, wskazując powody rezygnacji.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2023
Data modyfikacji 01.08.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry