Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo do organów prowadzących w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo do organów prowadzących w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Warszawa, dn. 16 września 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
IPR.531.2.1.2021

 

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne
przedszkola, szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne,
biblioteki pedagogiczne
woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 10 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:
1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2. publiczne i niepubliczne:
    a) szkoły podstawowe,
    b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Organ prowadzący składa wniosek wraz z załącznikami (Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia; klasyfikacja budżetowa) do dnia 20 września 2021 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do:
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Wykazu placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych (Excel) na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W załączeniu:
- Wzór wniosku organu prowadzącego.
- Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3.
- Klasyfikacja budżetowa.

 

                   Z poważaniem

                     MAZOWIECKI
          WICEKURATOR OŚWIATY
                              /-/
             Krzysztof Wiśniewski

 

 

 

Link do strony na której (w załącznikach) wymieniono gminy zagrożone marginalizacją i miasta tracące funkcje: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2021
Data modyfikacji 16.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry