Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. "Zasiłek losowy" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. "Zasiłek losowy"

Warszawa,  13 kwietnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.5.1.2021.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie, Wójtowie
woj. mazowieckiego

dotyczy:  Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków na pomoc dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych, ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019‑2021[1].

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, Mazowiecki Kurator Oświaty (działając na podstawie porozumienia z dnia 12 lipca 2019 r. zawartego z Wojewodą Mazowieckim) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacje o liczbie dzieci i uczniów, którym należy udzielić pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, oraz wysokości środków potrzebnych na ich wypłatę. Następuje to niezwłocznie po zebraniu informacji o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, nie później jednak niż do dnia 24 września 2021 r.

W związku z powyższym proszę o przekazywanie bieżących informacji na temat występujących potrzeb w tym zakresie, nie później jednak niż do dnia 23 września 2021 r. Informację należy przesłać zgodnie z załączoną tabelą, na adres pomoc@kuratorium.waw.pl a następnie w wersji papierowej z podpisem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Pomoc w ramach programu może być udzielana na:

  • wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów – w wysokości 500 lub 1000 zł,
  • organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów,
  • organizacji zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie, proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.

 

                Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                            /-/
              Dorota Skrzypek


[1] Uchwała Nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 13.04.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry