Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Warszawa,  dn. 26 marca 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.3.4.2021.JW

Organy prowadzące
Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych
i publicznych szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej
na terenie województwa mazowieckiego

 
dotyczy: naboru wniosków w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 7 marca 2019 r. Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023.

Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W programie mogą wziąć udział organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu dla każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

  •  80 000 zł na realizację działań:

-  doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych(własnej kuchni i jadalni);
-  doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostaćuruchomione;
- zorganizowanie nowych stołówek szkolnych.

Przykładowy minimalny wkład własny, przy wnioskowanej kwocie 80 000 zł, wynosi 20 000 zł.

  • 25 000 zł na realizację działania:

- adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przykładowy minimalny wkład własny, przy wnioskowanej kwocie 25 000 zł, wynosi 6 250 zł.

 

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z powyższych zadań. Organ prowadzący może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie powinni przekazać niezbędne dane do organu prowadzącego do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Organ prowadzący szkołę do dnia 30 kwietnia 2021 r. składa:

  •  wniosek organu prowadzącego,
  •  wykaz szkół objętych wnioskiem,
  •  dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego (w przypadku, jeżeli wniosek zostanie podpisany przez osoby, inne niż określone w odpowiednich aktach prawnych oraz w przypadku osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego i osób fizycznych).

Prawidłowo podpisany komplet ww. dokumentów w formie papierowej należy złożyć wyłącznie do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Załącznik (wykaz szkół objętych wnioskiem) prosimy przesłać dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: posilek@kuratorium.waw.pl .

Jeżeli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP, prosimy nie składać drugiego egzemplarza w wersji papierowej! Wniosek złożony w tej formie musi być prawidłowo podpisany.

Przypominam, że organ prowadzący jest zobowiązany do zweryfikowania danych przekazanych przez szkoły pod względem ich prawidłowości i kompletności.

Wniosek organu prowadzącego, który nie spełni wymagań formalnych nie będzie podlegał ocenie pod względem merytorycznym. Ocenie nie będą podlegały również wnioski złożone po terminie.

Szczegóły założeń rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcam Państwa do udziału w programie.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 
 
 
W załączeniu:
-  Wzór wniosku organu prowadzącego.
-  Wykaz szkół objętych wnioskiem.

 

Metryczka

Data publikacji 26.03.2021
Data modyfikacji 26.03.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry