Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków

Warszawa, dnia 26 października 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.4.2020.MA

Organy prowadzące
szkoły podstawowe
i szkoły ponadpodstawowe
woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DPPI-WIT.4063.70.2020.KK uprzejmie informuję, że w najbliższych dniach zostanie przyjęta przez Radę Ministrów uchwała w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły, wnioskującej o udział w programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Organ prowadzący szkołę składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (wnioski dyrektorów szkół, wykaz szkół zgłoszonych do udziału w programie wraz z Oświadczeniami).

Szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z tym, że szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł.

Z uwagi na napięty harmonogram realizacji programu w 2020 r. komplet ww. dokumentów należy złożyć do dnia 29 października 2020 r. do:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego (Excel) na adres:

aktywnatablica@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii.

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

 

W załączeniu:

  • Wzór wniosku organu prowadzącego.
  • Wykaz szkół zgłoszonych do udziału w programie wraz z Oświadczeniami.
  • Wzór wniosku szkoły.

Z poważaniem,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Dokumenty dotyczące programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – Prawo i legislacja).

 

Metryczka

Data publikacji 26.10.2020
Data modyfikacji 27.10.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry